Univerzita tretieho veku

V rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje UCM v Trnave pre absolventov stredných a vysokých škôl záujmové vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené populácii, ktorá má záujem rozšíriť si a doplniť si poznanie alebo osvojiť si praktické zručnosti, a ktorá dosiahla vek 45 rokov.

Štúdium bude organizované v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Štúdium je trojročné – šesťsemestrálne. Realizuje sa formou sústredení dvakrát do mesiaca. Vzdelávanie sa v danom vzdelávacom programe otvára za predpokladu  dostatočného počtu uchádzačov. Vzdelávanie končí obhajobou záverečnej práce. Po ukončení štúdia vydá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventovi osvedčenie o ukončení záujmového štúdia na Univerzite tretieho veku UCM s uvedením študijného odboru.

Podmienky prijatia

  • Minimálny vek 45 rokov, invalidní dôchodcovia bez rozdielu veku
  • Minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • Podanie prihlášky (do 20. septembra 2022) s uvedením týchto údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko (prihlášku nájdete aj na našej webovej stránke)
  • Fotokópie maturitného vysvedčenia, resp. diplomu o ukončení vysokej školy ako príloha k prihláške
  • Začiatok akademického roku – 26. september 2022 (prednášky budú 2x mesačne od 14.30 hod. do 16.30 hod. na Fakulte sociálnych vied, Bučianska 4/A, Trnava)
  • Uhradenie poplatku za prihlášku a školné najneskôr 20. septembra 2022:
  1. prihláška                                           - 10.00 €
  2. školné
  • dôchodcovia (aj invalidní)                - 40,00 € za celý akademický rok
  • ostatní                                                 - 50,00 € za celý akademický rok

 Platba na:

Číslo účtu  (IBAN)       - SK59 8180 0000 0070 0007 1919
Variabilný symbol      - 96005 – pre FSV UCM
Konštantný symbol   - 0308
Špecifický symbol      - rodné číslo bez lomky

Garantka U3V:
doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.

Spolugarant  za Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave:
doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

Ponuka dlhodobého kurzu v rozsahu troch akademických rokov

Fakulta sociálnych vied  UCM
Bezpečnosť  a sociálna ochrana seniorov 

Pokyny pre študujúcich v akademickom roku 2022/2023

Slávnostné otvorenie akademického roka a imatrikulácia poslucháčov prvého roka štúdia UTV sa uskutoční dňa 26. septembra 2022 o 14.00 hod. v aule UCM (Bučianska ul., Trnava).

Zápis študentov sa uskutoční v aule UCM, dňa 26. septembra 2022 o 12,30 hod. Študenti zapísaní do  1. roka štúdia: predložia pri zápise maturitné vysvedčenie, alebo študenti VŠ občiansky preukaz.

Študenti prvého roka štúdia sa zúčastňujú výučby podľa študijného plánu v súlade s harmonogramom štúdia, ktorý dostanú pri zápise.