Univerzita tretieho veku

V rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje UCM v Trnave pre absolventov stredných a vysokých škôl záujmové vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci univerzity tretieho veku.

Vzdelávanie je určené populácii, ktorá má záujem rozšíriť si a doplniť si poznanie alebo osvojiť si praktické zručnosti, a ktorá dosiahla vek 45 rokov.
Štúdium bude organizované v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štúdium je trojročné – šesťsemestrálne. Realizuje sa formou sústredení dvakrát do mesiaca. Vzdelávanie sa v danom vzdelávacom programe otvára za predpokladu dostatočného počtu uchádzačov. Vzdelávanie končí obhajobou záverečnej práce alebo záverečnou skúškou. Po ukončení štúdia vydá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventovi osvedčenie o ukončení záujmového štúdia na Univerzite tretieho veku UCM v Trnave s uvedením študijného odboru.
Podmienky prijatia

 • Minimálny vek 45 rokov, invalidní dôchodcovia bez rozdielu veku
 • Minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Podanie prihlášky : do 30. septembra 2021
 • Je potrebné uviesť údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko
 • Fotokópie maturitného vysvedčenia, resp. diplomu o ukončení vysokej školy ako príloha k prihláške
 • Začiatok akademického roku – 25. október 2021 (prednášky budú 2x mesačne od 14.30 hod. do 16.30 hod. v budove na Fakulte sociálnych vied, Bučianska 4/A, Trnava)
 • Uhradenie poplatku za štúdium najneskôr 30. septembra 2021:
  • dôchodcovia (aj invalidní) - 40,00 € za celý akademický rok
  • ostatní - 50,00 € za celý akademický rok

Garantka Univerzity tretieho veku:  doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD.
Koordinátor za UCM v Trnave:  PhDr. Michal Lukáč, PhD.

V prípade otázok kontaktujte referentku Organizačného oddelenia UCM v Trnave:
Vladimíra Mikulková
Kancelária: 110b (Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava)
Telefón: 033 5565 117
E-mail: vladimira.mikulkovajohn(zav.)doeucm.sk