Univerzita tretieho veku

V rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje UCM v Trnave pre absolventov stredných a vysokých škôl záujmové vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené populácii, ktorá má záujem rozšíriť si a doplniť si poznanie alebo osvojiť si praktické zručnosti, a ktorá dosiahla vek 45 rokov.

Štúdium bude organizované v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Štúdium je trojročné – šesťsemestrálne. Realizuje sa formou sústredení dvakrát do mesiaca. Vzdelávanie sa v danom vzdelávacom programe otvára za predpokladu  dostatočného počtu uchádzačov. Vzdelávanie končí obhajobou záverečnej práce. Po ukončení štúdia vydá Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventovi osvedčenie o ukončení záujmového štúdia na Univerzite tretieho veku UCM s uvedením študijného odboru.

Podmienky prijatia

 • Minimálny vek 45 rokov, invalidní dôchodcovia bez rozdielu veku
 • Minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Podanie prihlášky (do 20. septembra 2023) s uvedením týchto údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko (prihlášku nájdete aj na našej webovej stránke)
 • Fotokópie maturitného vysvedčenia, resp. diplomu o ukončení vysokej školy ako príloha k prihláške
  Začiatok akademického roku – 25. september 2023 - 1. ročník, 2. október 2023 - vyššie ročníky  (prednášky budú 2x mesačne podľa učebného plánu od 14.30 hod. do 16.30 hod. v BU1 na Fakulte sociálnych vied, Bučianska 4/A, Trnava)
 • Uhradenie poplatku za prihlášku a školné najneskôr 20. septembra 2023:
 1. prihláška                                          - 10.00
 2. školné
 • dôchodcovia (aj invalidní)                - 40,00 € za celý akademický rok
 • ostatní                                              - 50,00 € za celý akademický rok

Platba na:

Číslo účtu  (IBAN)       - SK59 8180 0000 0070 0007 1919
Variabilný symbol        - 96005 – pre FSV UCM
Konštantný symbol      - 0308
Špecifický symbol        - rodné číslo bez lomky

Garantka:
doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.

Spolugarant  za Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave:
doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

Ponuka dlhodobého kurzu v rozsahu troch akademických rokov

Fakulta sociálnych vied  UCM
Sociálne a zdravotné aspekty kvality života seniorov

Pokyny pre študujúcich v akademickom roku 2023/2024

Slávnostné otvorenie akademického roka a imatrikulácia poslucháčov prvého roka štúdia UTV sa uskutoční dňa 25. septembra 2023 o 12.00 hod. v malej aule UCM (Bučianska ul., Trnava).

Zápis študentov 1. ročníka sa uskutoční v malej aule UCM, dňa 25. septembra 2023 o 13.30 hod. Študenti zapísaní do  1. roka štúdia: predložia pri zápise maturitné vysvedčenie, alebo študenti VŠ občiansky preukaz.

Študenti zapísaní do 1. roka štúdia predložia pri zápise maturitné vysvedčenie, alebo študenti VČ občiansky preukaz.

Študenti prvého roka štúdia sa zúčastňujú výučby podľa študijného plánu v súlade s harmonogramom štúdia, ktorý dostanú pri zápise.

Univerzita tretieho veku - informácie
Harmonogram 1. ročník
Harmonogram 2. ročník
Harmonogram 3. ročník
Prihláška na U3V

Harmonogram imatrikulácií UTV 2023/2024