Univerzitný klaster Trnava

Názov projektu: Univerzitný klaster Trnava
Prijímateľ – hlavný partner: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  (UCM)
Adresa/Sídlo: Námestie Jozefa Herdu 577/2, 917 01 Trnava
Partner projektu: Trnavská univerzita v Trnave (TRUNI), Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Tematická oblasť: 2021.1.
Téma 1: Integrácia vysokých škôl
Dátum predloženia projektu: 30.09.2021
Typ žiadosti: spoločná žiadosť viacerých vysokých škôl
Koordinátorka projektu: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Zástupca koordinátorky: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Výška poskytnutej dotácie: 2 411 428,00 Eur
Z toho UCM: 1 507 338,00 Eur
TRUNI: 904 090,00 Eur
Dátum ukončenia projektu: do 31.12.2022

Ciele projektu:

Cieľovým stavom projektu je úzka spolupráca univerzít v univerzitnom meste Trnava v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a v oblasti rozvoja akademického a študentského života.
Cieľom projektu je predovšetkým materiálová príprava pre sfunkčnenie Univerzitného klastra Trnava ako výrazu vzájomnej spolupráce a konvergencie Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Cestou k naplneniu cieľa je založiť a sfunkčniť „Univerzitný klaster Trnava (Tyrnavia)“ metódou budovania „zdola“ ako prvý krok cestovnej mapy spolupráce, konvergencie a neskoršej možnej integrácie trnavských univerzít.

Riešením projektu sa posilní postavenie a konkurencieschopnosť partnerských univerzít v rámci Slovenska, ale aj v celoeurópskom priestore, výrazne sa tiež zlepšia východiská pre partnerstvá v medzinárodných projektoch.

Predpokladá sa aj zvýšenie komplementarity výskumných aj pedagogických procesov, rozšírenie študijných možností pre študentov zo Slovenska aj zahraničia. Súčasne sa predpokladá i ekonomizácia ľudských aj finančných zdrojov.

Vytvorí sa integrovaná inštitúcie na úrovni moderných európskych univerzít, ktorá bude prispievať k rozvoju regiónu Trnavy, ale aj Slovenska.

Aktivity projektu a ich jednotlivé kroky možno rozdeliť na tri okruhy:

  1. vytvorenie podmienok na zbližovanie štruktúry a procesov zúčastnených univerzít v klastri,
  2. podpora špecifických požiadaviek a smerovaní jednotlivých univerzít, predovšetkým však revitalizácia existujúcich budov prípadne ich prestavba/dostavba,
  3. špecializácia vysokonákladových aktivít: "Spoločná knižnica trnavských univerzít" pod gesciou Trnavskej univerzity v Trnave a "Budovanie otvoreného vedeckého a kreatívneho parku" pod gesciou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 Ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-rozvojovych-projektov-verejnych-vysokych-skol-v-roku-2021/ 

Zodpovedná: Ing. Viera Polášová