Usmernenia a pokyny rektora UCM v Trnave

Podmienkou vstupu študenta na Akademickú pôdu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v akademickom roku 2020/2021 je vyplniť a odovzdať ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŠTUDENTA COVID-19 (akademický rok 2020/2021). Tlačivo je možné zaslať poštou alebo podať do podateľne UCM. Na obálku je potrebné uviesť názov Vašej fakulty / inštitútu.
ViacČESTNÉ VYHLÁSENIE ŠTUDENTA COVID-19

Podmienky vstupu do priestorov UCM pre zahraničných študentov
-    Zahraniční študenti sa môžu ubytovať najskôr dňa 18/09/2020
-    Pri vstupe sa na vrátnici univerzitnej budovy zahraniční študenti po absolvovaní povinnej karantény preukážu negatívnym testom na COVID 19
-    Spolu s negatívnym testom predkladá študent vyplnené tlačivo s čestným vyhlásením o tom, že v priebehu predchádzajúcich dvoch týždňov nevycestoval za hranice SR
Všetky podmienky: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2612/