Veda a výskum

Vedeckovýskumná činnosť je organickou súčasťou práce každého vedecko-pedagogického pracovníka univerzity a je realizovaná v zmysle odbornej orientácie jednotlivých fakúlt a inštitútov univerzity a ich jednotlivých vedecko-pedagogických pracovísk. Veda a výskum boli, v súlade s celkovou činnosťou a úlohami univerzity, orientované na rozvoj jednotlivých vedných odborov, vyučovaných disciplín alebo požiadavkami praxe. Riešenie jednotlivých výskumných úloh je realizované počas viacerých rokov, spravidla tri roky, ako súčasť realizačnej orientácie jednotlivých grantov a grantových projektov.

Personálne obsadenie

doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
prorektorka pre vedu a výskum
 

Prorektorka pre vedu a výskum riadi:

Oddelenie vedy a výskumu

Oddelenie vedy a výskumu

Referentka pre vedu a výskum

PhDr. Miroslava Sviteková
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 116b
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 125
E-mail: miroslava.svitekovajohn(zav.)doeucm.sk

Referentka pre podporu doktorandov a propagáciu vedy

PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 116b
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 142
E-mail: sona.svetlikovajohn(zav.)doeucm.sk

Centrum služieb pre podporu vedy a výskumu

UCM s cieľom podpory vedecko-výskumných  a umeleckých aktivít zamestnancov a študentov, predovšetkým doktorandov, má vytvorený referát pre ich podporu a poskytovanie služieb. Zámerom univerzity je vytvoriť systémový prístup v oblasti prepájania dopytu a  ponuky poznatkov v rámci univerzity, ale aj podporovať sprostredkovanie služby pre efektívne odborné napredovanie jednotlivcov aj pracovných tímov.

Univerzitný vedecký a kreatívny park

Vedecký a kreatívny park UCM v Trnave je zriadený za účelom integrácie vedeckej a kreatívnej infraštruktúry univerzity do väčšieho celku umožňujúceho riešiť aj multiodborové vedecké a kreatívne projekty a optimalizovať prevádzku vrátane inovácií a trvalo udržateľného rastu.