Vedenie UCM

Vedenie UCM je stály poradný orgán rektorky UCM pre operatívne riešenie tých otázok riadenia univerzity, ktoré si vyžadujú kolektívne prerokovanie. Vedenie UCM riadi rektorka UCM a jeho členmi sú prorektorka, prorektori a kvestor. Zástupcovia študentov môžu byť prizvaní na rokovanie vedenia, ak predmetom rokovania vedenia sú zásadné otázky týkajúce sa študentov.
Rektorka UCM je štatutárnym orgánom a predstaviteľkou UCM, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.
Prorektorka a prorektori zastupujú rektorku UCM v ňou určenom rozsahu. Za svoju činnosť zodpovedajú rektorke UCM. Metodicky riadia úseky činností vymedzené v Organizačnom poriadku rektorátu UCM.
Kvestor UCM zabezpečuje hospodársky a administratívny chod UCM a je zodpovedný za hospodárske a administratívne činnosti rektorátu UCM. Spolupracuje s prorektormi v oblastiach hospodárskeho a prevádzkového zabezpečenia činností im zverených.

(Zdroj: Štatút UCM v Trnave)

Zloženie Vedenia UCM:

prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
rektorka
rektorjohn(zav.)doeucm.sk

doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
poverená funkciou prorektorky pre vonkajšie vzťahy
štatutárna zástupkyňa rektorky
ildiko.matusikovajohn(zav.)doeucm.sk

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
poverený funkciou prorektora pre kvalitu a vedu
ladislav.lenovskyjohn(zav.)doeucm.sk

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
poverený funkciou prorektora pre vzdelávanie
bystrik.srameljohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Andrej Brník, PhD.
poverený funkciou prorektora pre rozvoj
andrej.brnikjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Marcel Behro
kvestor
marcel.behrojohn(zav.)doeucm.sk