Vedenie UCM

Vedenie UCM je stály poradný orgán rektorky UCM pre operatívne riešenie tých otázok riadenia univerzity, ktoré si vyžadujú kolektívne prerokovanie. Vedenie UCM riadi rektorka UCM a jeho členmi sú prorektorka, prorektori a kvestor. Zástupcovia študentov môžu byť prizvaní na rokovanie vedenia, ak predmetom rokovania vedenia sú zásadné otázky týkajúce sa študentov.
Rektorka UCM je štatutárnym orgánom a predstaviteľkou UCM, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.
Prorektorka a prorektori zastupujú rektorku UCM v ňou určenom rozsahu. Za svoju činnosť zodpovedajú rektorke UCM. Metodicky riadia úseky činností vymedzené v Organizačnom poriadku rektorátu UCM.
Kvestor UCM zabezpečuje hospodársky a administratívny chod UCM a je zodpovedný za hospodárske a administratívne činnosti rektorátu UCM. Spolupracuje s prorektormi v oblastiach hospodárskeho a prevádzkového zabezpečenia činností im zverených.

(Zdroj: Štatút UCM v Trnave)

Zloženie Vedenia UCM:

prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
rektorka
rektorjohn(zav.)doeucm.sk

prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
prorektorka pre vedu a výskum
štatutárna zástupkyňa rektorky
ildiko.matusikovajohn(zav.)doeucm.sk

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
prorektor pre kvalitu
ladislav.lenovskyjohn(zav.)doeucm.sk

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
prorektor pre vzdelávanie
bystrik.srameljohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Andrej Brník, PhD.
prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou
andrej.brnikjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy
andrea.cajkovajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Marcel Behro
kvestor
marcel.behrojohn(zav.)doeucm.sk