Vedenie UCM

Vedenie UCM je stály poradný orgán rektora UCM pre operatívne riešenie tých otázok riadenia univerzity, ktoré vyžadujú kolektívne prerokovanie. Predsedom vedenia UCM je rektor UCM a jeho členmi sú prorektori a kvestor. Referent kontroly má právo zúčastňovať sa na rokovaní vedenia UCM. Zástupcovia študentov môžu byť prizvaní na rokovanie vedenia, ak predmetom rokovania vedenia sú zásadné otázky týkajúce sa študentov.

Zloženie vedenia UCM:

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
rektor

rektorjohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
prorektor pre rozvoj
štatutárny zástupca rektora UCM

jaroslav.bednarikjohn(zav.)doeucm.sk

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
prorektor pre kvalitu a vedu

ladislav.lenovskyjohn(zav.)doeucm.sk

doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
prorektorka pre vonkajšie vzťahy

ildiko.matusikovajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Michal Lukáč, PhD.
prorektor pre vzdelávanie

michal.lukacjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Marcel Behro
kvestor

marcel.behrojohn(zav.)doeucm.sk