Vnútorný systém kvality

Vnútorný systém kvality

1) Univerzita má vypracovaný základný dokument politiky kvality s názvom Vnútorný systém politiky kvality na UCM. Politika, stratégia a postupy zabezpečovania kvality  majú oficiálny charakter a sú verejne dostupné. 

Princípy systému kvality na UCM:

  • Systém má komplexný charakter a je jednotný pre celú univerzitu;
  • Systém podporuje dosahovanie strategických cieľov univerzity;
  • Systém je spracovaný v súlade národným a medzinárodným rámcom hodnotenia kvality vysokých škôl;
  • Systém je  otvorený, pružný a orientovaný na sústavné zdokonaľovanie kvality;
  • Systém je zameraný na priebežné posilňovanie spätnej väzby medzi zúčastnenými stranami a zviditeľňovanie zámerov a výsledkov fakulty;
  • Systém zahŕňa participáciu študentov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán na hodnotení kvality.

2) Interná smernica upravuje cyklické monitorovanie a hodnotenie kvality študijných programov na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej „UCM“). 

3) Je zameraná na pravidlá, organizačné schémy a štruktúru hodnotenia študijných programov v súlade s medzinárodne akceptovanými hodnotiacimi schémami určenými pre vysokoškolské inštitúcie. Cyklus hodnotenia študijných programov bol spracovávaný v zmysle požiadaviek Noriem a smerníc na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, spracovaného organizáciou European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) a na základe monitorovania príkladov dobrej praxe pri zavádzaní systémov hodnotenia z európskych vysokých škôl. 

4) Interná smernica upravuje postupy a rámce, v ktorých sa UCM zaväzuje rozvíjať a monitorovať efektívnosť svojho systému zabezpečovania kvality. Smernica obsahuje záväzné pravidlá zabezpečovania kvality v rozličných oblastiach a na rozličných úrovniach a voči jednotlivým zainteresovaným stranám. 

Základné oblasti politiky kvality spracované v internej smernici:

  • Prepojenie vzdelávania a výskumu
  • Zabezpečenie kvality pedagogických zamestnancov
  • Monitorovania a hodnotenie študijných programov
  • Monitorovanie a hodnotenie predmetov
  • Kontrola a monitorovanie pedagogického procesu formou hospitácií
  • Prieskumy  názorov relevantných cieľových skupín v oblasti vzdelávania
  • Hodnotenie študentov
  • Hodnotenie pedagógov
  • Monitorovanie a hodnotenie  kvality v oblasti vedy a výskumu
  • Monitorovanie a hodnotenie v oblasti medzinárodných vzťahov a spolupráce
  • Podpora študentov a zapojenie študentov do vnútorného systému kvality
  • Verejné informácie a informačné systémy
  • Zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov

5) Úplné znenie smernice je dostupné TU.