Vnútorný systém kvality

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (VSK UCM) je súbor politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorých univerzita zabezpečuje kvalitu vysokoškolského vzdelávania v oblasti vzdelávacích, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít uskutočňovaných na UCM.

Vnútorný systém zabezpečovania kvality má definované politiky, štruktúry, procesy, princípy a zdroje.

Prostredníctvom svojho vnútorného systému zabezpečovania kvality univerzita:

 • prijíma zodpovednosť za kvalitu poskytovaného vzdelávania na všetkých súčastiach, na všetkých úrovniach a vo všetkých aspektoch,
 • zabezpečuje kvalitu vysokoškolského vzdelávania v oblasti vzdelávania, tvorivých činností a ostatných súvisiacich aktivít uskutočňovaných na UCM,
 • garantuje zabezpečovanie kvality v súlade so štandardmi SAAVŠ pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a so štandardmi na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015),
 • napĺňa svoje poslanie a plní strategické ciele.

VSK UCM je vytvorený a funguje v súlade so znením všeobecne záväzných právnych predpisov pre túto oblasť a oblasť vysokých škôl.
Takisto má univerzita definované svoje vnútorné politiky, pričom základnou politikou je Vnútorný predpis UCM č. 23/2022 – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave.

Štruktúry VSK UCM tvoria integrovaný systém. Právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých štruktúr, vrátane vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov a iných zainteresovaných strán na UCM vymedzujú príslušné vnútorné predpisy (najmä štatúty, rokovacie poriadky, organizačné poriadky a štruktúry, zriaďovacie listiny, smernice a postupy). VSK UCM je trojúrovňový vo vertikálnej aj horizontálne rovine.

Komplexné informácie rozdelené do nasledovných oblastí:

 • Vnútorný systém kvality
 • Rada pre vnútorné hodnotenie
 • Vzdelávanie
 • Tvorivá činnosť
 • Habilitácie a inaugurácie
 • Ďalšie súvisiace aktivity
 • Spolupráca a zainteresované strany
 • Kultúra kvality
 • Periodické hodnotenie kvality

sú publikované a dostupné v sekcii VNÚTORNÝ SYSTÉM ZABEZPEČOVANIA KVALITY.