Vybavovanie sťažností na UCM v Trnave

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v súlade so zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach vydal INTERNÝ PREDPIS O VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ NA UNIVERZITE SV. CYRILA A METODA V TRNAVE.

Predpis upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a oznámení sťažností fyzických osôb a právnických osôb podaných na UCM. Delenie podaní na tie, ktoré sú v zmysle zákona považované a tie, ktoré nie sú považované za sťažnosť definuje § 3 a § 4 zákona o sťažnostiach.


Podávanie sťažností:

  1. Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
  2. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodnéhopobytu sťažovateľa. V prípade podania sťažnosti právnickou osobou musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
  3. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.
  4. Sťažnosť podaná elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Sťažnosť podaná elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom sa považuje za písomnú sťažnosť.
  5. Ak sťažnosť nie je v súlade s bodom 2 alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, pracovník referátu sťažností písomne vyzve sťažovateľa, aby sťažnosť doplnil v lehote 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi, súčasne ho poučí, že inak UCM sťažnosť odloží. Výzva sa zasiela doporučene s doručenkou.
  6. Podmienky odloženia sťažnosti upravuje § 6 zákona o sťažnostiach.


Poštová adresa na podanie sťažnosti:

Rektor UCM
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2
Trnava, 917 01

Každá organizačná jednotka UCM je povinná sťažnosť prijať. V prípade, že nie je príslušná na jej vybavenie, postúpi ju najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia referátu sťažností UCM na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.