Výberové konanie

Oddelenie vonkajších vzťahov UCM zasiela fakultám výzvu na dodanie nominácií študentov a zamestnancov na Erasmus mobility v nadchádzajúcom akademickom roku.

Fakulta zverejní výzvu na podávanie prihlášok spolu s podmienkami na zaradenie do výberového konania. Po výberovom konaní fakultný koordinátor zašle na OVV tabuľku s menami nominovaných účastníkov mobility a zápisnicu z výberového konania.

V prípade potreby sa môžu konať aj ďalšie kolá výberu. Výsledky týchto výberových konaní musia byť zdokumentované v zápisnici, ktorá je v tlačenej podobe s podpismi členov výberovej komisie doručená na OVV.

Oprávnení účastníci zamestnaneckých mobilít sú:

  • pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci VŠ, ktorí sú zamestnaní na danej VŠ na plný úväzok. Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby (STA) a školenia (STT), nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia (STT);
  • zamestnanci z podnikov pracujúci v organizácii v krajine programu, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a ktorých pozvala vysoká škola na výučbu (STA);
  • môžu byť aj študenti PhD. štúdia, ak sú zároveň zamestnancami vysokej školy.

Typy zamestnaneckých mobilít

Program Erasmus+ umožňuje zamestnancom VŠ využívať tieto typy mobilitných aktivít:

  • Mobilita učiteľov za účelom výučby (STA) – cieľom je výučba na prijímajúcej inštitúcii. Učiteľ musí odučiť minimálne 8 hodín za týždeň. Počet odučených hodín musí byť potvrdený na certifikáte o absolvovaní mobility.
  • Mobilita zamestnancov VŠ za účelom školenia (STT) - cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, „job shadowing“ a pod. Účasť na konferenciách nie je povolená!
  • Kombinovaná mobilita zamestnancov VŠ (STA+STT) – jedná sa o kombináciu mobilitných aktivít STA a STT, ktorá by sa ideálne mala uskutočniť na rovnakej prijímajúcej inštitúcii. V prípade kombinovanej mobility stačí, keď učiteľ odučí minimálne 4 hodiny za týždeň alebo za kratšiu dobu. Záujemca o takúto kombinovanú mobilitu predkladá organizácii jednu prihlášku, podpisuje jednu zmluvu o poskytnutí grant a jeden program mobility (na tieto účely sa použije vzor programu mobility na výučbu, do ktorého sa pridajú informácie o školení). Program mobility musia podpísať obe prijímajúce inštitúcie. Ak je vzdialenosť medzi prijímajúcimi inštitúciami väčšia ako 100 km, považujú sa tieto mobility za dve samostatné mobility, nie za mobilitu kombinovanú.