Vyhodnotenie prieskumu – Spokojnosť rektorátnych zamestnancov so zamestnávateľom (10-11/2022)

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU
Spokojnosť rektorátnych zamestnancov so svojim zamestnávateľom

VŠEOBECNÝ CHARAKTER ÚDAJOV
Dotazník obsahoval 25 otázok.
Zber dát trval 19 dní, od 27.10.2022 do 15.11.2022.
Cieľom prieskumu bolo získať spätnú väzbu zamestnancov rektorátu UCM na svojho zamestnávateľa, priameho nadriadeného a pracovné prostredie.
Celková úspešnosť prieskumu bola 28,6%, zúčastnilo sa 40 respondentov z celkového počtu 140 návštev.
Vo väčšine prípadov boli respondenti ženského pohlavia, vo veku nad 50 rokov, pracujúci u zamestnávateľa viac ako 10 rok, na pozícii referent.
Celkové hodnotenie spokojnosti s prácou na UCM ohodnotili ako 3,6 hviezdičiek z možných 5.
Pracovná vyťaženosť respondentov je v nadpolovičnej väčšine akurátne dostatočná.
Väčšina respondentov sa zúčastňuje na akciách organizovaných univerzitou alebo študentmi.

NEGATÍVNY CHARAKTER ÚDAJOV

 • Z dotazníka vyplýva, že respondentov pri výkone práce najviac obmedzuje nedostatočná spolupráca s ďalšími oddeleniami, čo je spôsobené nedostatočnou komunikáciou a nedostatočnou vzájomnou informovanosťou.
 • Ako zaťažujúcu označili aj celkovú  atmosféru a s tým spojené medziľudské vzťahy na pracovisku.
 • Medzi ďalšie nedostatky zaradili nefunkčnosť rôznych pracovných procesov a veľa papierovej administratívy.
 • V rámci hodnotenia priameho nadriadeného z odpovedí vyplynulo, že respondentom chýba spätná väzba.
 • Tri štvrtiny respondentov je so svojím platovým ohodnotením skôr nespokojná.
 • Nadpolovičná väčšina respondentov nevyužila možnosť rekreačného poukazu, ani možnosť zahraničnej mobility.
 • Ako nevýhody zamestnania u zamestnávateľa respondenti najčastejšie uviedli nedostatočné finančné ohodnotenie a celkovú atmosféru na pracovisku.

POZITÍVNY CHARAKTER ÚDAJOV

 • Nadpolovičná väčšina respondentov je skôr spokojná s technickým vybavením pracoviska, avšak pre skvalitnenie práce by prijali modernizáciu kancelárskych priestorov, kancelárskeho nábytku a technického kancelárskeho príslušenstva (typu tlačiareň, skener, atď.). K vyššej pracovnej efektivite by podľa respondentov v nadpolovičnej väčšine prispela aj digitalizácia procesov, najmä dovolenka v digitálnej forme a interný obeh dokumentov.
 • Respondenti ďalej uvádzajú, že im je zrejmé poslanie a smerovanie univerzity a priamy nadriadený ich v dostatočnej miere podporuje pri výkone práce.
 • Skôr súhlasné sú odpovede na otázky ohľadom záujmu zamestnávateľa a priameho nadriadeného o osobný život respondentov a snahy vyjsť im v ústrety pri rodinných povinnostiach a v iných nevyhnutných prípadoch.
 • Ako najväčšie benefity zamestnávateľa respondenti uviedli najmä flexibilný pracovný čas/resp. celková flexibilita zamestnávateľa a dovolenka nad rámec zákona.
 • Pri nápadoch na zlepšenie respondenti uviedli návrh zlepšiť komunikáciu a byť viac otvorený možnostiam, nápadom, podnetom a vzájomnej spolupráci na všetkých úrovniach. Privítali by zverejnenie výsledkov tohto prieskumu a návrhy na riešenie vzniknutých otázok.

Za správnosť: Mgr. A. Brník, PhD.