Významné medzinárodné časopisy

Communication Today je vedecký časopis z oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie zaoberajúci sa odbornou vedeckou reflexiou médií, mediálnych kompetencií, diskurzu hraníc reality, myslenia médií, nových médií, marketingu a vzťahov s médiami, nových trendov v marketingu, špecifík jednotlivých druhov marketingu, psychológie a sociológie marketingovej komunikácie a následne i štruktúrovania komunikátov, marketingových stratégií a komunikačných vied. Ponúka odbornej verejnosti interdisciplinárne zameranú diskusiu. Vychádza s periodicitou dvakrát ročne a je recenzovaným periodikom. Sprostredkováva štúdie teoretického charakteru, teoreticko-empirického charakteru, výsledky výskumov a ich implementáciu do praxe ako i recenzie odborných publikácií. Členovia redakcie sú členmi medzinárodnej siete European Communication Research and Education Association (ECREA).
Časopis Communication Today je indexovaný v databázach: Cabell’s Directories, CEJSH, EBSCO, ProQuest, Ulrich‘s Periodicals Directory, Index Copernicus a ERIH PLUS a a Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection a Scopus.
Webová stránka: http://www.communicationtoday.sk

European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP) je vedecko-výskumný časopis z oblasti masmediálnej komunikácie, ktorý prezentuje súčasné podoby vývoja masmediálneho prostredia v kontexte vizuálnych médií. EJMAP Reflektuje teoretické a vizuálne aspekty prepojenia a previazanosti masmediálneho priestoru, ktorého súčasťou sú komunikácia umenia, fotografie, filmu, literatúry a reklamy, a tiež aktuálne témy z oblasti média fotografie, teórie fotografie, teórie reklamy a vizuálne teórie vo vzťahu k interpretácii obrazu.
Časopis Ejmap je recenzovaným periodikom a vychádza dvakrát ročne. Je indexovaný v databázach CEEOL a Web of Science.
Webová stránka: http://www.ejmap.sk

Acta Ludologica je vedecký časopis v oblasti digitálnych hier. Časopis obsahuje profesionálne vedecké úvahy o digitálnych hrách a ponúka tiež akademické diskusie o hrách, najmä médiách a digitálnych kompetenciách, tvorbe, dizajne, marketingu, výskume, vývoji, psychológii, sociológii, histórii a budúcnosti digitálnych hier a herných štúdií. Acta Ludologica je recenzovaný časopis vydávaný dvakrát ročne. Zameriava sa na teoretické štúdie, teoretické a empirické štúdie, výsledky výskumu a ich implementáciu do praxe, ako aj odborné publikácie. Členmi redakčnej rady časopisu sú členovia Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Webová stránka: http://www.actaludologica.com

Lege Artis – Language Yesterday, Today, Tomorrow je recenzovaný časopis Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý vychádza dvakrát ročne (jún a december). Každé číslo obsahuje dvanásť výskumných štúdií. Od mája 2016 časopis spolupracuje s vydavateľstvom De Gruyter, popredným vydavateľom akademického obsahu Open Access. Časopis je indexovaný v databáze Web of Science.
Webová stránka: http://www.lartis.sk

Media Literacy and Academic Research je recenzovaný časopis zameraný na akademickú reflexiu mediálnej a informačnej gramotnosti vzdelávania v médiách, kritického myslenia, digitálnych médií a nových trendov v súvisiacich oblastiach mediálnych a komunikačných štúdií. Časopis je venovaný riešeniu súčasných problémov a budúceho vývoja súvisiaceho s interdisciplinárnou akademickou diskusiou, výsledkami empirického výskumu a vzájomnej interakcie odborných znalostí v médiách a informačných štúdiách, vzdelávacích štúdiách, ako aj ich sociologických, psychologických, politických, jazykových a technologických aspektov.
Webová stránka: http://www.mlar.sk