Významné projekty

Významné projekty:

VEGA 1/0013/18
Fyzikálno-chemické vlastnosti monoamínových neurotransmiterov
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

VEGA 1/0660/18
Výskum efektorov (inhibítorov a aktivátorov) karnozinázy (beta-alanyl-histidín dipeptázy) s cieľom optimalizácie plazmatických a tkanivových hladín karnozínu
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

VEGA 1/0919/17
Depozity kovových prvkov v ľudských orgánoch - detekcia a modelovanie vzniku
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dušan Valigura, PhD.

VEGA 1/0534/16 
Nové zlúčeniny s aplikačným potenciálom
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.

KEGA 006UCM-4/2018
Inovácia vzdelávacieho procesu na magisterskom študijnom programe biomedicínska chémia a doktorandskom študijnom programe aplikovaná analytická a bioanalytická chémia na FPV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Sokol, PhD.

APVV-16-0039
Agregácia prechodných kovov v živých organizmoch
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

APVV-14-0078
Nové materiály na báze koordinačných zlúčenín 
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Marián Koman, DrSc., FCHPT STU Bratislava
Zodpovedný riešiteľ na UCM: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

APVV-14-0073
Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch 
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Martin Orendáč, PhD., PF UPJŠ Košice
Zodpovedný riešiteľ na UCM: doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.

DAAD SRN SK
Metal complexes as nanoswitches
Zodpovedný riešiteľ na UCM: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

APVV SK-SRB-2016-003
Adaptation of Parallel WoBInGO Framework for Protection of Cloud and Grid Computing Systems by Computational Intelligence
Vedúci projektu: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.

APVV-17-0116
Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov
Vedúci projektu za UCM / spolupráca zo SAV: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.

COST CA Action CA 15140
Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice (ImAppNIO)
Vedúci projektu: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.

APVV-14-0716
Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganicko organickej  hybridnej integrovanej fotoniky
Vedúca projektu: doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.

VEGA 2/0123/18
Povrchy a 2D materiály: 2D-SURF
Vedúci projektu: prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.

Visegrad fund No 21720055
Algal cell biophysical properties as markers for environmental stress in aquatic systems
Vedúca projektu: doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.

APVV-17-0113
Eliminácia toxicity avenínov pre zdravé, bezpečné i netradičné potravinové produkty
Zodpovedný vedúci za UCM: doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.

APVV-16-0173
Terapeutické alternatívy k liečbe rezistentných bakteriálnych infekcií
Zodpovedný riešiteľ za UCM: doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.

APVV-16-0051
Zlepšenie kvality oleja nepotravinárskych plodín
Zodpovedný riešiteľ za UCM: Mgr. Daniel Mihálik, PhD.

APVV-16-0088
Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou
Zodpovedný riešiteľ za UCM: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

APVV-16-0173
Terapeutické alternatívy k liečbe rezistentných bakteriálnych infekcií
Zodpovedný riešiteľ za UCM: doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.

APVV-14-0055
Efektívna diagnostika vírusov ohrozujúcich produkciu rajčiaka jedlého na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ za UCM: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.

APVV-14-0393
Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry
Zodpovedný riešiteľ za UCM: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.