Významné projekty

ESF 11230100390
Návrh koncepcie výchovy k mediálnej gramotnosti na stedných školách v podmienkach Slovenskej republiky
Vedúci projektu: doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.

ESF 26110230001
Implementácia nových foriem vzdelávania pre FMK UCM v Trnave
Vedúci projektu: doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc.

ESF 26110230003
Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na FMK UCM v Trnave
Vedúca projektu: prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.

 ESF 26110230062
Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečenia kvality v podmienkach FMK UCM v Trnave
Vedúca projektu: doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. 

INTERREG OPSRCR/2009/02
Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne
Vedúci projektu: RNDr. Milan Rajčák, CSc.

INTERREG OPSRCR/2013/05
Cyrilometodská cesta pre rozvoj kultúrnych aktivít a kultúrneho turizmu
Vedúci projektu: RNDr. Milan Rajčák, CSc.

Lifelong Learning Programme 539628-LLP-1-2013-1-NL-Erasmus-EIGF
Governance and adaptation to innovate modes of higher education provision
Vedúci projektu: PhDr. Ján Svoboda, PhD.

The US Embassy SLO10015 GR046
Academy on Media and Global Change
Vedúca projektu: doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.

Creative Europe 2015 –1450/001 – 001
Festival of Art and Independent Games LAG
Vedúci riešiteľ: Mgr. Michal Kabát, PhD.

Nórsky finančný mechanizmus – cezhraničná spolupráca CBC01021
Komunikáciou k prosperite slovensko-ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU)
Vedúci projektu: RNDr. Milan Rajčák, CSc.

Grant EHP CLT03006
FOTOROMA – Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie
Vedúca projektu: doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.