Zahraničná spolupráca

Mobility študentov mimo program Erasmus 

Mobility študentov mimo program Erasmus sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce.

SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody.

Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt zafinancovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody.

Pri týchto typoch mobilít si študent administratívnu časť mobility vybavuje samostatne, s povereným pracovníkom svojej katedry koordinuje jednotlivé kroky a výber študovaných predmetov a konzultuje vhodný termín mobility.

Taktiež musí postupovať podľa pokynov príslušnej grantovej agentúry.

SAIA PROGRAMY: http://www.saia.sk

CEEPUS: https://ceepus.saia.sk/

Akcia Rakúsko – Slovensko: https://www.aktion.saia.sk/sk/

Národný štipendijný program: https://www.stipendia.sk/sk/