Zahraničná spolupráca mimo program Erasmus +

Mobility študentov mimo program Erasmus 

Mobility študentov mimo program Erasmus sa môžu realizovať cez SAIA programy, iné grantové programy (napr. Fulrightove štipendiá) alebo na základe medziuniverzitnej spolupráce.

SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, medzivládne dohody.

Medziuniverzitná spolupráca: UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt zafinancovať aj tak, že si požiada o grant napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej dohody.

Pri týchto typoch mobilít si študent administratívnu časť mobility vybavuje samostatne, s povereným pracovníkom svojej katedry koordinuje jednotlivé kroky a výber študovaných predmetov a konzultuje vhodný termín mobility.

Taktiež musí postupovať podľa pokynov príslušnej grantovej agentúry.

SAIA PROGRAMY: http://www.saia.sk

CEEPUS: https://ceepus.saia.sk/

Akcia Rakúsko – Slovensko: https://www.aktion.saia.sk/sk/

Národný štipendijný program: https://www.stipendia.sk/sk/