Zloženie Kolégia rektorky UCM

Predsedníčka:
prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
rektorka
rektorjohn(zav.)doeucm.sk

Členovia:
prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

prorektorka pre vedu a výskum
ildiko.matusikovajohn(zav.)doeucm.sk

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
prorektor pre kvalitu
ladislav.lenovskyjohn(zav.)doeucm.sk

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
prorektor pre vzdelávanie
bystrik.srameljohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Andrej Brník, PhD.
prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou
andrej.brnikjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy

doc. Mgr. Sirotová Mariana, PhD.
dekanka FF UCM
dekan.ffjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof.
dekanka FMK UCM
dekan.fmkjohn(zav.)doeucm.sk

doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
dekanka FPV UCM
dekan.fpvjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
poverený funkciou dekana FZV UCM
juraj.stofkojohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
riaditeľ IM UCM
michal.lukacjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
predseda AS UCM
jan.visnovskyjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Marcel Behro
kvestor
marcel.behrojohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Eva Zatková
kontrolórka univerzity
eva.zatkovajohn(zav.)doeucm.sk