Zloženie Kolégia rektorky UCM

Predsedníčka:
prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
rektorka
rektorjohn(zav.)doeucm.sk

Členovia:
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

poverená funkciou prorektorky pre vonkajšie vzťahy
ildiko.matusikovajohn(zav.)doeucm.sk

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
poverený funkciou prorektora pre kvalitu a vedu
ladislav.lenovskyjohn(zav.)doeucm.sk

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
poverený funkciou prorektora pre vzdelávanie
bystrik.srameljohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Andrej Brník, PhD.
poverený funkciou prorektora pre rozvoj
andrej.brnikjohn(zav.)doeucm.sk

doc. Mgr. Sirotová Mariana, PhD.
dekanka FF UCM
dekan.ffjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof.
dekanka FMK UCM
dekan.fmkjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
dekan FSV UCM
dekan.fsvjohn(zav.)doeucm.sk

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
poverený funkciou dekana FZV UCM
juraj.stofkojohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
riaditeľ IM UCM
michal.lukacjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
predseda AS UCM
jan.visnovskyjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Marcel Behro
kvestor
marcel.behrojohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Gabriel Kubál
kontrolór univerzity
gabriel.kubaljohn(zav.)doeucm.sk