Zloženie Kolégia rektora UCM

Predseda:
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
rektor
rektorjohn(zav.)doeucm.sk

Členovia:
Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

prorektor pre vonkajšie vzťahy
stefan.galbavyjohn(zav.)doeucm.sk

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
prorektor pre kvalitu a vedu
peter.sykorajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Michal Lukáč, PhD.
prorektor pre vzdelávanie
michal.lukacjohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
prorektor pre rozvoj
jaroslav.bednarikjohn(zav.)doeucm.sk

doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
dekanka FF UCM
dekan.ffjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof.
dekanka FMK UCM
dekan.fmkjohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., mim. prof.
dekan FPV UCM
dekan.fpvjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
dekan FSV UCM
dekan.fsvjohn(zav.)doeucm.sk

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH
poverený dekan FZV UCM
juraj.stofkojohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
riaditeľka IM UCM
renata.novakovajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Marcel Behro
kvestor
marcel.behrojohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Gabriel Kubál
kontrolór univerzity
gabriel.kubaljohn(zav.)doeucm.sk