Zloženie Kolégia rektora UCM

Predseda:
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
rektor
rektorjohn(zav.)doeucm.sk

Členovia:
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

prorektorka pre vonkajšie vzťahy
ildiko.matusikovajohn(zav.)doeucm.sk

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
prorektor pre kvalitu a vedu
ladislav.lenovskyjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Michal Lukáč, PhD.
prorektor pre vzdelávanie
michal.lukacjohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.
prorektor pre rozvoj
jaroslav.bednarikjohn(zav.)doeucm.sk

prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
dekanka FF UCM
dekan.ffjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., mim. prof.
dekanka FMK UCM
dekan.fmkjohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., mim. prof.
dekan FPV UCM
dekan.fpvjohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
dekan FSV UCM
dekan.fsvjohn(zav.)doeucm.sk

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
poverený výkonom funkcie dekana FZV
ludovit.gasparjohn(zav.)doeucm.sk

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.
poverená výkonom funkcie riaditeľky IM UCM
katarina.stachovajohn(zav.)doeucm.sk

doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof.
predseda AS UCM
jan.visnovskyjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Marcel Behro
kvestor
marcel.behrojohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Gabriel Kubál
kontrolór univerzity
gabriel.kubaljohn(zav.)doeucm.sk