Zloženie Správnej rady UCM

Predseda Správnej rady UCM v Trnave:

JUDr. Juraj Trokan

Podpredsedkyňa Správnej rady UCM v Trnave:

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
pedagogička – Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Členovia Správnej rady UCM v Trnave:

prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
vedecko-výskumný pracovník Slovenskej akadémie vied

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
dekan MTF STU v Trnave

doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD. 

prof. Ing. František Janíček, PhD.
STU Bratislava

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH
prvá zástupkyňa primátora mesta Trnava

Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda Trnavského samosprávneho kraja

JUDr. Rudolf Trella

Mgr. Erik Urc
študent Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Tajomníčka Správnej rady UCM v Trnave:
PhDr. Tatiana Blahútová, MBA