Zloženie Správnej rady UCM

Členovia Správnej rady UCM v Trnave:

Predseda

JUDr. Juraj Trokan (funkčné obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2027)

Podpredseda

Mgr. Jozef Viskupič (funkčné obdobie od 07. februára 2023 do 06. februára 2028)


Vymenovaní ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR:

PhDr. Zdenko Čambal, PhD. (funkčné obdobie od 01.januára 2023 do 31. decembra 2027)

Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (funkčné obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2024)

Mgr. Zuzana Panczová, PhD. (funkčné obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2024)


Zvolení Akademickým senátom UCM:

prof. Ing. František Janíček, PhD. (funkčné obdobie od 07. februára 2023 do 06. februára 2028)

Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. (funkčné obdobie od 07. februára 2023 do 06. februára 2028)

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH (funkčné obdobie od 07. februára 2023 do 06. februára 2025)

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M  (funkčné obdobie od 07. februára 2023 do 06. februára 2028)


Zvolený Správnou radou UCM:

Ing. František Miksa, PhD. (funkčné obdobie od 04. apríla 2023 do 03. apríla 2025)


Tajomníčka Správnej rady UCM v Trnave:

Mgr. Dominika Vrbovská