Zloženie Vedeckej rady UCM

 

Menovaná/ý v odbore

Pôsobí v odbore

Predseda: prof. Ing. Roman Boča, DrSc. (rektor, predseda VR UCM)

Anorganická chémia

Chémia

Podpredseda: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. (FF, prorektor)

Kulturológia

Historické vedy

Interní členovia:

 

 

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. (FF)

Pedagogika

Učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc. (FF)

Nemecký jazyk

Filológia

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (FF)

Filozofia

Filozofia

prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. (FF)

Etnológia

Historické vedy

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. (FF, dekanka)

Pedagogika

Učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. (FPV)

Biológia

Biotechnológie

prof. RNDr. Juraj Krajčovič, PhD. (FPV)

Molekulárna biológia

Biológia

Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. (FPV)

Analytická chémia

Chémia

prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. (FPV)

Mikrobiológia

Chémia

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. (FPV)

Informatika

Informatika

doc. Ing. Jozef Sokol, PhD. (FPV, dekan)

Farmaceutická chémia

Chémia

doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. (FPV, prorektorka)

Molekulárna biológia

Biológia

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. (FSV)

Politológia

Politické vedy

prof. MA Roman Horváth, PhD. (FSV)

Ekonomická teória

Politické vedy

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD. (FSV, prorektor, riaditeľ)

Manažment

Ekonómia a manažment

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (FSV, dekan)

Verejná politika a verejná správa

Politické vedy

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (FSV)

Financie

Politické vedy

doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. (FMK, prorektor)

Masmediálne štúdiá

Mediálne a komunikačné štúdiá

prof. Ing. Alena Kusá, PhD. (FMK)

Masmediálne štúdiá

Mediálne a komunikačné štúdiá

prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. (FMK)

Masmediálne štúdiá

Mediálne a komunikačné štúdiá

prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc. (FMK)

Masmediálne štúdiá

Mediálne a komunikačné štúdiá

prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. (FMK)

Masmediálne štúdiá

Mediálne a komunikačné štúdiá

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.  (FMK, dekanka)

Masmediálne štúdiá

Mediálne a komunikačné štúdiá

Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. (FZV)

Patológia

Zdravotnícke vedy

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. (dekan, FZV)

Vnútorné choroby

Zdravotnícke vedy

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD. (FZV)

Ošetrovateľstvo

Zdravotnícke vedy

prof. MUDr. Jiří Neuwirth, PhD. (FZV)

Rádiológia

Zdravotnícke vedy

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. (FZV)

Verejné zdravotníctvo

Zdravotnícke vedy

MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH (IM)

Neurológia

Zdravotnícke vedy

doc. Ing. Renáta Nováková, PhD. (IM UCM)

Inžinierstvo kvality produkcie

Ekonómia a manažment

Externí členovia:

 

 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (dekan MTF STU v Trnave)

Priemyselné inžinierstvo

Strojárstvo

Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. (Farmaceutická fakulta UK Bratislava)

Farmaceutická chémia

---

prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD. (Filozofická fakulta TTU Trnava)

Filozofia

Psychológia

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)

Všeobecná ekológia

Ekologické a environmentálne vedy

Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. (Filozofická fakulta UPJŠ Košice)

Politológia

Politické vedy

Dr. h. c. prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (Inštitút politických štúdií FSV UK v Prahe)

Politológia

Politické vedy

prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD. (Lekárska fakulta UK Bratislava)

Neurológia

Všeobecné lekárstvo

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. (TTU Trnava)

Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

Filológia

prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. (VŠ podnikání a práva v Ostrave)

Masmediálne štúdiá

Mediální a komunikační studia

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (rektor UKF Nitra)

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Fyzika

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. (Pedagogická fakulta KU Ružomberok)

Pedagogika

Učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.

Analytická chémia

----

doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.

Priemyselné inžinierstvo a manažment

Mediálne a komunikačné štúdiá

Čestní členovia:

 

 

prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.

Aplikovaná informatika

----

prof. Mgr. Art. Božidara Turzonovová, PhD.

Herecká tvorba

---

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Dátum vloženia: 17.05.2022