Zloženie Vedeckej rady UCM

Zloženie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v období od 1.10.2018 – 30.9. 2022

  Menovaný v odbore Pôsobí v odbore
Predseda: prof. Ing. Roman Boča, DrSc. (rektor, predseda VR UCM) Anorganická chémia Chémia
Podpredseda: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. (FF, prorektor) Kulturológia Historické vedy
Interní členovia:    
prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. (FF) Pedagogika Učiteľstvo a pedagogické vedy
prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc. (FF) Nemecký jazyk Filológia
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (FF) Filozofia Filozofia
prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. (FF, dekanka) Etnológia Historické vedy
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. (FPV) Biológia Biotechnológie
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, PhD. (FPV) Molekulárna biológia Biológia
Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. (FPV) Analytická chémia Chémia
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. (FPV) Mikrobiológia Chémia
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. (FPV) Informatika Informatika
doc. Ing. Jozef Sokol, PhD. (FPV, dekan) Farmaceutická chémia Chémia
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. (FSV) Politológia Politické vedy
prof. MA Roman Horváth, PhD. (FSV) Ekonomická teória Politické vedy
PhDr. Michal Lukáč, PhD. (FSV, prorektor) Masmediálne štúdiá Politické vedy
doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (FSV, dekan) Verejná politika a verejná správa Politické vedy
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (FSV) Financie Politické vedy
doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. (FMK, prorektor) Masmediálne štúdiá Mediálne a komunikačné štúdiá
prof. Ing. Alena Kusá, PhD. (FMK) Masmediálne štúdiá Mediálne a komunikačné štúdiá
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD. (FMK) Masmediálne štúdiá Mediálne a komunikačné štúdiá
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc. (FMK) Masmediálne štúdiá Mediálne a komunikačné štúdiá
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD. (FMK) Masmediálne štúdiá Mediálne a komunikačné štúdiá
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. (FMK, dekanka) Masmediálne štúdiá Mediálne a komunikačné štúdiá
Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. (FZV, prorektor) Patológia Zdravotnícke vedy
doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD. (FZV) Ošetrovateľstvo Zdravotnícke vedy
prof. MUDr. Jiří Neuwirth, PhD. (FZV) Rádiológia Zdravotnícke vedy
doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. (FZV) Verejné zdravotníctvo Zdravotnícke vedy
MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH (FZV) Neurológia Zdravotnícke vedy
RNDr. Katarína Vulganová, PhD. (FZV) Molekulárna biológia Zdravotnícke vedy
doc. Ing. Renáta Nováková, PhD. (IM UCM) Inžinierstvo kvality produkcie Ekonómia a manažment
Externí členovia:    
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (dekan MTF STU v Trnave) Priemyselné inžinierstvo Strojárstvo
Dr. h. c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. (Farmaceutická fakulta UK Bratislava) Farmaceutická chémia  -----------
prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD. (Filozofická fakulta TTU Trnava) Filozofia Psychológia
prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava) Všeobecná ekológia Ekologické a environmentálne vedy
Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. (Filozofická fakulta UPJŠ Košice) Politológia Politické vedy
Dr. h. c. prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (Inštitút politických štúdií FSV UK v Prahe) Politológia Politické vedy
prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD. (Lekárska fakulta UK Bratislava) Neurológia Všeobecné lekárstvo
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. (TTU Trnava) Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr Filológia
prof. Ing. Jaroslav Světlík, PhD. (VŠ podnikání a práva v Ostrave) Masmediálne štúdiá Mediální a komunikační studia
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (rektor UKF Nitra) Fyzika kondenzovaných látok a akustika Fyzika
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. (Pedagogická fakulta KU Ružomberok) Pedagogika Učiteľstvo a pedagogické vedy
prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc. Analytická chémia -----------
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc. Priemyselné inžinierstvo a manažment Mediálne a komunikačné štúdiá
Čestní členovia:    
prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc. Aplikovaná informatika -----------
prof. Mgr. Art. Božidara Turzonovová, PhD. Herecká tvorba -----------

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Dátum vloženia: 24.05.2021