Hodnotenie kvality výučby

Hodnotenie kvality výučby

Systém tvorby, schvaľovania, monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných programov má univerzita spracovaný v internej smernici  Vnútorný systém kvality na UCM v Trnave. 

Pedagogický proces sa hodnotí minimálne raz za akademický rok. Každá fakulta konkretizuje formy, metódy a prostriedky hodnotenia kvality vzdelávania v kontexte špecifík vlastných študijných odborov a študijných programov v súlade s profilom absolventa. Výsledky hodnotenia kvality vzdelávania sa konkretizujú v správach, ktoré sú podkladom pre odporúčania a návrhy na zavedenie opatrení na zlepšenie kvality vzdelávania na univerzite. 

Fakulty si presnejšie definujú formálne postupy a časový plán periodického hodnotenia vo svojich vnútorných smerniciach.