pattern

Prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou

študenti v aule

Mgr. Andrej Brník, PhD.

prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 113b
Telefón: 033 5565 131
E-mail: andrej.brnik(zav.)ucm.sk
Konzultačné hodiny: pondelok od 8:00 do 9:00 hod.

Prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou metodicky riadi a zodpovedá rektorovi najmä za:

 • • koordináciu spracovania koncepcie rozvoja univerzity a jej priebežnú realizáciu;
 • • monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia a aktualizáciu dlhodobého zámeru UCM, ako aj jeho krátkodobého akčného plánu;
 • • spracovávanie návrhov koncepcií investičnej výstavby, materiálneho, priestorového a technologického vybavenia univerzity, didaktickej techniky a modernizácie vyučovacích priestorov; 
 • • prípravu a koordináciu rozvojových projektov univerzity;
 • • v súčinnosti s prorektorom univerzity pre vzdelávanie a kvestorom koordinuje činnosť univerzity na úseku vytvárania optimálnych podmienok pre štúdium, ubytovanie, stravovanie, športové, kultúrne a iné mimoštudijné aktivity študentov;
 • • vypracovanie koncepčných návrhov a sociálneho rozvoja za spoluúčasti ostatných prorektorov a kvestora;
 • • prípravu analytických materiálov a dokumentov pre stanovenie stratégie ďalšieho rozvoja UCM a tvorbu jej hlavných strategických dokumentov a monitorovanie ich plnenia;
 • • koordináciu činností súvisiacich s budovaním vzťahov s verejnosťou, činností v oblasti propagácie UCM, marketingu, zverejňovania jej výsledkov, správy webového sídla UCM, sociálnych sietí a dodržiavanie vizuálnej identity na všetkých materiáloch;
 • • koordináciu budovaniu pozitívneho imidžu smerom dnu (študenti, zamestnanci) a smerom von (absolventi, verejnosť, odborná verejnosť);
 • • koordináciu v oblasti informačno-komunikačných technológií;
 • • riadi kariérne centrum a aktivity súvisiace s alumni klubom UCM;
 • • riadi Oddelenie PR a komunikácie s verejnosťou;
 • • riadi Projektové centrum UCM;
 • • dohliada na činnosť Centra informačno-komunikačných technológií;
 • • z titulu akademickej funkcie je členom Vedeckej rady UCM, kde zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie vedeckej rady.