Aktuality

  27.9.2017    Otvorenie akademického roka 2017/2018

Nový akademický rok 2017/2018 sa na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave oficiálne začal 25.septembra 2017, iba pár dní pred významnou udalosťou univerzity - oslavou 20. výročia založenia UCM.
Slávnostné zhromaždenie akademických funkcionárov, pedagógov, zamestnancov univerzity a študentov v priestoroch Domu kultúry v Trnave privítala v mene univerzity pani prorektorka, doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. a rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, mim. prof., sa slávnostne prihovoril zhromaždeniu a otvoril akademický rok 2017/2018.

Pán rektor sa prihováral predovšetkým pedagógom a študentom, ktorým do nového akademického roku  želal veľa úspechov na ich ceste za vzdelaním:
„Milí študenti a študentky, želám Vám, aby ste stávajúci akademický rok využili intenzívne pre svoj odborný a vzdelanostný rast. Neuspokojujte sa s priemernosťou a začleňte sa aktívne medzi vzdelanú, sebavedomú a tolerantnú slovenskú inteligenciu. Všetkým našim študentom prajem veľa úspechov v štúdiu, aby ste sa na našej univerzite cítili dobre, aby ste našli prostredie, ktoré Vás obohatí odborne, ale aj ľudsky.
Želám Vám milí priatelia, kolegovia, spolupracovníci a študenti do začiatku nového akademického roku 2017-2018 veľa úspechov v pracovnom, študijnom i osobnom živote, veľa zdravia a optimizmu, trpezlivosti, tolerancie, inšpirácie a pomoci v zabezpečovaní komplexného rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.“

Následne sa zhromaždeniu prihovoril predseda akademického senátu, Mgr. Juraj Miština, PhD., ktorý oboznámil s výsledkami činností akademického senátu na UCM za predchádzajúce obdobie.

Po slávnostných príhovoroch ocenil rektor univerzity za mimoriadny prínos pri vytváraní podmienok pre rozvoj Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave bývalú prorektorku pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, PhDr. Dagmar Valentovičovú, CSc. plaketou „Cena Jána Sambucusa“ a odovzdal „Cenu rektora UCM v Trnave  za rok 2017“ spolu s plaketou Jána Sambucusa, za významné vedecké a výskumno-vzdelávacie aktivity osobnostiam Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a jej významným hosťom nasledujúcim osobnostiam:

  • prof. PhDr. Nataliya Panasenko, DrSc. – Fakulta masmediálnej komunikácie
  • Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. – Fakulta prírodných vied
  • PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. – Fakulta sociálnych vied
  • doc. PhDr. Michal Habaj, PhD. – Filozofická fakulta
  • MUDr. Jozef Haring, PhD. -  Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Oficiálnym programom sprevádzal hudobný zbor Candica Nova pod vedením dirigenta a zbormajstra PaedDr. Gabriela Kalapoša, ktorým ďakujeme za kultúrne spestrenie.

Vivat academia, vivant professores!

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Zuzana Masáková
Zdroj: PR manažér