Legislatíva

Zákony a vyhlášky

Zákony

 • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (plné znenie)
 • Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č.185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 201/1997 Z.z. o zriadení Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Zákon č. 231/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1997 o Študentskom pôžičkovom fonde


Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 238/2005 Z.z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
 • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia
 • Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 357/1991 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí.

Vnútorné predpisy

Vnútorné predpisy schválené Akademickým senátom UCM


Vnútorné predpisy schválené Vedeckou radou UCM


Vnútorné predpisy vydané Rektorom UCM