Aktuality

  14.12.2017    Súťaž L’OREAL-UNESCO Pre ženy vo vede

L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou  pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú druhý ročník slovenskej edície unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science", ktorý už 19 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete. Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry.

Podmienky účasti:
- Slovenské štátne občianstvo
- Titul PhD.
- Venovanie sa vedeckej činnosti
- Výskum v oblasti Vied o živej alebo neživej prírode a chemických vedách
- Výskum sa musí konať v Slovenskej Republike
- Vek do 45 rokov (vrátane)
Registrácia a prihlásenie do 31.januára 2018 prostredníctvom webových stránok http://www.prezenyvovede.sk; zároveň je potrebné poštou/osobne odovzdať originál prihlasovacieho formulára s vlastnoručným podpisom žiadateľky a podpisom vedúceho útvaru, kde bude kandidátka výskumnú prácu vykonávať v kancelárii SOVVA (adresa: Štefánikova 19, 811 05, Bratislava, tel. 0918 378 550).

V registrácií je potrebné dodať:
- Vyplnenú prihlášku
- Kópiu diplomu PhD.
- Odborný životopis v anglickom jazyku
- Zoznam publikácií a citácií podľa Web of Science/Scopus             
- Zoznam najlepších publikácií a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich    publikovaných výsledkoch
- Opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany
- Odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku)
 

Prihlášky budú následne rozdelené do vekových kategórií a vyhodnotí ich odborná porota vedená RNDr. Evou Majkovou, DrSc. z Fyzikálneho ústavu SAV. Z prvého kola postúpi 10 finalistiek, ktoré v apríli 2018 svoj projekt osobne predstavia porote. Dve víťazky potom budú vyhlásené a ocenené na slávnostnom galavečeri v júni. Ocenenie vo výške 5.000 EUR, ktoré získa víťazka z každej kategórie, pre nich môže predstavovať  finančné prostriedky pre vlastný výskum, ale finančné prostriedky môžu byť použité napríklad na odreagovanie v podobe vysnívanej dovolenky, alebo na stráženie detí.

----------------------------------------------------------------------------------------

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov. Od roku 2007 pracovala so stovkami slovenských vedcov a desiatok výskumných inštitúcií z akademickej obce, priemyslu, inovatívnych firiem, vlády, miestnej samosprávy a zahraničnými inštitúciami. Viac na http://www.sovva.sk

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Zuzana Masáková
Zdroj: Kancelária rektora UCM