Aktuality

  14.3.2018    Habilitačná prednáška PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 o 9,00 hod. sa na FSV UCM v zasadacej miestnosti č. 203, Bučianska ul. 4/A v Trnave uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD., odborného asistenta FSV UCM v Trnave, v odbore Verejná politika a verejná správa na tému: „Politické líderstvo na úrovni územnej samosprávy na Slovensku“ a obhajoba habilitačnej práce: „Politická participácia: Dimenzie a empirická typológia mládežníckeho aktivizmu na Slovensku“.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Klaudia Čirčová
Zdroj: referent vedecko výskumnej činnosti FSV