04. 10. 2017

  4.10.2017    20 rokov UCM v Trnave

Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 4. októbra 2017 vyvrcholili centrálne oslavy 20. výročia jej založenia. Patróni vzdelania a významní vierozvestcovia z obdobia Veľkej Moravy, svätí Cyril a Metod, ktorých meno univerzita hrdo nesie vo svojom názve, držia nad ňou aj naďalej svoju ochrannú ruku a univerzita už 20 rokov úspešne obhajuje svoje opodstatnenie medzi slovenskými univerzitami. Ako prejav úcty a vďaky položil rektor Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc pred súsošie vierozvestcov umiestnené v bezprostrednej blízkosti univerzity, slávnostný výročný veniec.

Centrálne oslavy jubilejného výročia UCM sa začali hneď ráno svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a oficiálna časť, na ktorú prijali pozvanie významné osobnosti z politického, akademického a kultúrneho života, rektori a zástupcovia partnerských univerzít, pokračovali v Divadle Jána Palárika v Trnave. Zhromaždeniu sa s prianím veľa ďalších úspechov, predovšetkým v akademickej oblasti, prihovoril rektor UCM, ktorý vyjadril vďaku za podporu pri budovaní a rozvoji univerzity a s pozdravnými príhovormi vystúpili čestní hostia, srbský a ruský veľvyslanec na Slovensku, štátny tajomník z Ministerstva školstva, vedy a výskumu, Mgr, Peter Krajňák, predseda trnavského samosprávneho kraja, Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., rektor partnerskej Trnavskej univerzity, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. ako prezident Slovenskej rektorskej konferencie, ktorí UCM popriali, aby sa jej aj naďalej plnili akademické vízie a pokračovala v úspešne našliapnutej ceste poskytovania kvalitného vzdelania.

Rektor UCM ocenil Cenou Jána Sambucusa, trnavského rodáka, humanistu a učenca, najvyšším ocenením zriadeným na univerzite a udeľovaným rektorom UCM, za významný prínos a aktívnu spoluprácu s UCM osobnosti:

 • Mons. Jána Oroscha, arcibiskupa trnavskej arcidiecézy,
 • prof. ThDr Jozefa Jaraba, PhD., rektora katolíckej univerzity v Ružomberku,
 • predsedu trnavského samosprávneho kraja Dr. h.c. Ing. Tibora Mikuša, PhD.,
 • rektora Trnavskej univerzity prof doc.JUDr. Mareka Šmida, PhD.,

Za aktívny podiel pri budovaní a rozvoji UCM v Trnave ocenil rektor UCM:

 • predsedu Správnej rady UCM JUDr. Juraja Trokana,
 • bývalého rektora UCM v rokoch 2002 až 2010 prof. RNDr. Eduarda Kostolanského, CSc.,
 • bývalého predsedu Akademického senátu UCM v rokoch 2013 až 2016 doc. PhDr. Milana Čákyho, CSc.,
 • predsedu akademického senátu UCM Mgr. Juraja Mištinu, PhD.,
 • dekanku Filozofickej fakulty UCM doc. PhDr. Katarínu Novákovú, PhD.,
 • dekanku Fakulty masmediálnej komunikácie UCM doc. PhDr. Danu Petranovú, PhD.,
 • dekana Fakulty prírodných vied UCM prof., Ing. Romana Boču. DrSc.,
 • dekana Fakulty sociálnych vied UCM, doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD.
 • riaditeľa Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Juraja Štofka, PhD., MPH.

Oslavy 20. výročia založenia UCM pokračovali v popoludňajších hodinách programom pripraveným pre zamestnancov UCM, počas ktorého rektor ocenil dlhoročnú aktívnu prácu a prínos najdlhšie zamestnaných pracovníkov a ako hudobný hosť spestrila oficiálnu časť svojím vystúpením skupina Kandráčovci.

Na záver si dovolíme citovať z príhovoru pána rektora, ktorým sa prihovoril slávnostnému zhromaždeniu:
Rozvoj našej alma-mater by nebol možný bez odhodlaného nasadenia tvorivých pracovníkov, administratívno-technických a prevádzkových pracovníkov, a samozrejme bez talentovaných študentov. Všetkým si dovolím vyjadriť úprimné poďakovanie. Osobitne sa chcem poďakovať svojim predchodcom, na ktorých pleciach bola veľká zodpovednosť pri konštituovaní a rozbehu univerzity a zakladaní fakúlt, predchádzajúcim rektorom a ostatným predstaviteľom vedenia UCM, ktorí zastávali alebo zastávajú významné akademické funkcie, prorektorom, dekanom, prodekanom, vedúcim katedier a riaditeľom ústavov, inštitútov a centier, kvestorom, predsedom a členom akademických senátov, členom vedeckých rád a bývalým i súčasným členom správnej rady UCM za neustálu podporu a pomoc.
Všetkým tým, ktorí sa na fungovaní UCM akýmkoľvek spôsobom a formou podieľali, alebo stále podieľajú, si dovolím vysloviť jedno veľké ďakujem a UCM želám do ďalšieho života veľa entuziazmu, úspechov a dobrých ľudí, pretože ako sa hovorí, nič veľké sa neudialo bez nadšenia a za všetkým hľadaj človeka.