Zahraničné vzťahy a študijné pobyty

Všetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch nájdete na samostatnej stránke: erasmus.ucm.sk.

Otváranie priestoru pre medzinárodnú spoluprácu je nevyhnutné pre napredovanie našej univerzity, pričom je v súlade so súčasným vývojom vo vzdelávaní vo svete. Neustále sa vyvíjajúce potreby trhu práce na národnej a medzinárodnej úrovni vyžadujú kvalifikovaných absolventov vysokoškolského štúdia s medzinárodným presahom. Integrovanie medzinárodných prvkov do vysokoškolského vzdelávania, výmena skúseností a rozvoj jazykových a interkultúrnych zručností študentov a pracovníkov vysokých škôl zvyšujú konkurencieschopnosť vysokoškolského vzdelávania, zvyšujú úroveň absolventov a posilňujú kvalitu ľudských zdrojov na vysokých školách. Týmito prvkami sa zároveň prispieva aj ku kompenzácii odlivu mozgov do zahraničia a podporuje sa aj tzv. cirkulácia mozgov, ktorá zabezpečí kontinuálnu výmenu najaktuálnejších poznatkov priamo na domácej pôde. Internacionalizáciou a zvýšením kvality vysokoškolského vzdelávania sa predpokladá posilnenie postavenia našej univerzity v rámci slovenských vysokých škôl, ale aj v európskom priestore.

Stratégia UCM v Trnave v oblasti zahraničných vzťahov

Univerzita sv. Cyrila a Metoda udržuje a od svojho vzniku v r. 1997 neustále rozširuje medzinárodné kontakty s významnými európskymi vzdelávacími inštitúciami. K výraznému rozšíreniu portfólia bilaterálnych zmlúv prispievajú bilaterálne dohody uzatvorené v rámci programu ERASMUS+, resp. bilaterálne dohody medzi univerzitami na základe reciprocity. K 31.1.2018 bolo uzavretých celkom 120 bilaterálnych zmlúv Univerzity sv. Cyrila a Metoda a zahraničných univerzít alebo fakúlt.


Oddelenie vonkajších vzťahov - kontakty:

Mgr. Simona Štefíčková
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109b
Telefón: 033 / 55 65 177
E-mail: simona.stefickova(zav.)ucm.sk

Mgr. art. Lenka Slovak
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109b
Telefón: 033 / 55 65 177
E-mail: lenka.slovak(zav.)ucm.sk