Legislatíva

Vnútorné predpisy

Štatúty

Štatút Správnej rady UCM (účinnosť od 31. 7. 2013)
- Štatút Správnej rady UCM - dodatok č. 1 (účinnosť od 1. 7. 2016)
- Štatút Správnej rady UCM - úplné znenie (účinnosť od 31. 7. 2013)

Štatút UCM (účinnosť od 4. 9. 2020)
Štatút FF UCM (účinnosť od 1. 7. 2013)
Štatút FMK UCM (účinnosť od 1. 7. 2013)
Štatút FPV UCM (účinnosť od 1. 6. 2013)
Štatút FSV UCM (účinnosť od 1. 7. 2015)
Štatút FZV UCM (účinnosť od 1. 6. 2020)
Štatút IFBLR UCM (účinnosť od 11. 10. 2012)
Štatút IM UCM (účinnosť od 1. 6. 2020)

Štatút Centra informačných zdrojov (účinnosť od 1. 6. 2020)
Štatút časopisu Atteliér
(účinnosť od 13. 11. 2018)
Štatút Etickej komisie UCM v Trnave (účinnosť od 20. 6. 2018)
Štatút Fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami (účinnosť od 1. 5. 2014)
Štatút Fondu pre podporu výskumu (účinnosť od 13. 2. 2017)
Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality (účinnosť od 13. 5. 2020)
Štatút Univerzitnej predajne (účinnosť od 1. 1. 2020)
Štatút Ústavu občianskej spoločnosti (účinnosť od 2. 7. 2018)
Štatút Vedeckého a kreatívneho parku UCM v Trnave (účinnosť od 1. 7. 2020)

Rokovacie poriadky

Rokovací poriadok Akademického senátu UCM (účinnosť od 1. 10. 2018)
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie UCM pre študentov (účinnosť od 27. 1. 2009)
Rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie kvality (účinnosť od 13.5.2020)
Rokovací poriadok Vedeckej rady UCM (účinnosť od 5. 2. 2013)

Volebné poriadky, zásady volieb

Volebný poriadok UCM pre voľbu kandidáta na rektora (účinnosť od 1. 1. 2014)
Zásady volieb do Akademického senátu UCM (účinnosť od 1. 6. 2013)
Zásady volieb do Študentskej rady vysokých škôl za UCM (účinnosť od 10. 6. 2013)

Zriaďovacie listiny

Zriaďovacia listina Inšitútu manažmentu (zriadený dňom 1. 6. 2020)
Zriaďovacia listina Fakulty zdravotníckych vied
 (zriadená dňom 1. 6. 2020)

Štúdium

Disciplinárny poriadok UCM pre študentov (účinnosť od 27. 1. 2009)
Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 11. 2013)
Smernica na zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami (účinnosť od 1. 5. 2019)
Smernica o administrácii programu Erasmus+ (účinnosť od 21. 9. 2020)
Smernica o doktorandskom štúdiu (účinnosť od 1. 5. 2014)
- Smernica o doktorandskom štúdiu - dodatok č. 1 (účinnosť od 1. 9. 2019)
- Smernica o doktorandskom štúdiu - úplné znenie (účinnosť od 1. 5. 2014, dodatok od 1. 9. 2019)
Smernica o plagiátorstve (účinnosť od 1. 2. 2019)
Opatrenie rektora č. 15/2020 - Zamedzenie plagiátorstva na UCM (účinnosť od 30. 6. 2020)
Smernica o postupe pri predkladaní žiadosti o príspevok na športové a kultúrne aktivity študentov UCM (účinnosť od 1. 10. 2012)
- Žiadosť o príspevok na športové a kultúrne aktivity študentov Smernica o používaní akademického informačného systému (AIS) a jeho bezpečnosť (účinnosť od 1. 12. 2015)
Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom UCM (účinnosť od 1. 11. 2020)
Smernica o prechodných pravidlách študijných programov po komplexnej akreditácii 2015 (účinnosť od 14. 8. 2015)
Smernica o rigoróznom konaní na IFBLR UCM v Trnave (účinnosť od 1. 1. 2019)
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov (účinnosť od 1. 3. 2017)
Smernica o uznávaní dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní na zahraničných vysokých školách (účinnosť od 1. 11. 2013)
Smernica o vydávaní dokladov o absolvovaní štúdia na UCM (účinnosť od 16. 3. 2009)
Smernica o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM (účínnosť od 1.9.2018)
Smernica Študentská vedecká sila (účínnosť od 1. 9. 2019)
Smernica upravujúca proces administrácie zahraničných študentov na UCM (účinnosť od 21. 9. 2020)
Štipendijný poriadok UCM (účinnosť od 1. 9. 2013)
- Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UCM
- Štipendijný poriadok UCM (úplné znenie vrátane dodatku č. 1) (účinnosť od 1. 9. 2013)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2017)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2020 s výnimkou § 28 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 28. 4. 2020)
Študijný poriadok UCM v Trnave, platný pre študentov prijatých na štúdium na UCM pred akademickým rokom 2013/2014 (účinnosť od 9. 12. 2014)
Ubytovací poriadok študentského domova UCM (účinnosť od 1. 9. 2012)

Ekonomická oblasť

Smernica pre výkon finančnej kontroly (účinnosť od 1. 5. 2019)
Plán obehu účtovných dokladov
(účinnosť od 1. 1. 2010)
Zásady podnikateľskej činnosti na UCM (účinnosť od 22. 11. 2005)

Kvalita, etika

Etický kódex UCM v Trnave (účinnosť od 20. 6. 2018)
Vnútorný systém kvality UCM (účinnosť od 18. 6. 2014)

Prevádzkové poriadky

Prevádzkový poriadok auly (účinnosť od 1. 1. 2016)
Prevádzkový poriadok ŠD UCM (účinnosť od 1. 12. 2013)

Individuálne riadiace akty rektora UCM súvisiace s koronavírusom:

Vnútorné predpisy Fakulty zdravotníckych vied

Vnútorné predpisy Inštitútu manažmentu