Legislatíva

Zákony a vyhlášky

Zákony


Vyhlášky

Vnútorné predpisy

Vnútorné predpisy schválené Akademickým senátom UCM

Štatút UCM (účinnosť od 22. 4. 2013)
Štatút Správnej rady UCM (účinnosť od 31. 7. 2013)
Štatút Správnej rady UCM - dodatok č. 1 (účinnosť od 1. 7. 2016)
Štatút Správnej rady UCM - úplné znenie (účinnosť od 31. 7. 2013)
Zásady volieb do Akademického senátu UCM (účinnosť od 1. 6. 2013)
Rokovací poriadok Akademického senátu UCM (účinnosť od 1. 10. 2018)
Rokovací poriadok Vedeckej rady UCM (účinnosť od 5. 2. 2013)
Disciplinárny poriadok UCM (účinnosť od 27. 1. 2009)
Štatút FSV UCM (účinnosť od 1. 7. 2015)
Štatút FMK UCM (účinnosť od 1. 7. 2013)
Štatút FF UCM (účinnosť od 1. 7. 2013)
Štatút FPV UCM (účinnosť od 1. 6. 2013)
Štatút IFBLR UCM (účinnosť od 11. 10. 2012)
Štatút fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami (účinnosť od 1. 5. 2014)
Študijný poriadok UCM v Trnave, platný pre študentov prijatých na štúdium na UCM pred akademickým rokom 2013/2014 (účinnosť od 9. 12. 2014)
Študijný poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 9. 2017)
Štipendijný poriadok UCM (účinnosť od 1. 9. 2013)
Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UCM
Štipendijný poriadok UCM ((úplné znenie vrátane dodatku č. 1) (účinnosť od 1. 9. 2013)
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a vedúcich zamestnancov UCM (účinnosť od 14. 4. 2014)
Zásady volieb do Študentskej rady vysokých škôl za UCM (účinnosť od 10. 6. 2013)
Zásady udeľovania čestného titulu ,,profesor emeritus" na UCM (účinnosť od 1. 7. 2014)
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie UCM pre študentov (účinnosť od 27. 1. 2009)
Organizačný poriadok UCM (účinnosť od 3. 11. 2015)
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku UCM
Organizačná štruktúra UCM
Organizačný poriadok UCM (2015 úplné znenie) (účinnosť od 3. 11. 2015)
Disciplinárny poriadok UCM pre študentov (účinnosť od 27. 1. 2009)
Pracovný poriadok UCM (účinnosť od 18. 6. 2014)
Ubytovací poriadok študentského domova UCM (účinnosť od 1. 9. 2012)
Volebný poriadok UCM pre voľbu kandidáta na rektora (účinnosť od 1. 1. 2014)
Plán obehu účtovných dokladov (účinnosť od 1. 1. 2010)
Smernica o používaní kamerového systému na UCM, Nám. J. Herdu č. 2 (účinnosť od 7. 5. 2010)
Smernica o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2 (účinnosť od 7. 5. 2010)
Smernica na udeľovanie medaily ,,Medaila UCM" (účinnosť od 24. 4. 2005)
Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom UCM (účinnosť od 1. 7. 2013)
Dodatok č. 1 k Smernici o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom UCM
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie pre centrálny register študentov
Príloha č. 6 - Žiadosť o úpravu školného
Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom UCM (úplné znenie vrátane dodatku č. 1) (účinnosť od 1. 7. 2013)
Smernica o doktorandskom štúdiu (účinnosť od 1. 5. 2014)
Smernica o doktorandskom štúdiu - dodatok č. 1 (účinnosť od 1. 9. 2019)
Smernica o doktorandskom štúdiu - úplné znenie (účinnosť od 1. 5. 2014, dodatok od 1. 9. 2019)
Smernica pre prácu v internátnej počítačovej sieti (účinnosť od 1. 5. 2014)
Vnútorný systém kvality UCM (účinnosť od 18. 6. 2014)
Štatút Ústavu občianskej spoločnosti (účinnosť od 2. 7. 2018)

Vnútorné predpisy schválené Vedeckou radou UCM

Pravidlá edičnej činnosti pri vydávaní publikácií UCM (účinnosť od 1. 3. 2014)
Bibliografická registrácia a kategorizácia publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na UCM (účinnosť od 1. 11. 2013)
Zásady udeľovania čestného titulu ,,doctor honoris causa" na UCM (účinnosť od 27. 4. 2015)
Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na UCM v Trnave (účinnosť od 1. 5. 2014)
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na UCM v Trnave (účinnosť od 1. 5. 2014)
Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UCM v Trnave (účinnosť od 15. 11. 2014)
Rokovací poriadok Vedeckej rady UCM v Trnave (účinnosť od 5. 2. 2013)

Vnútorné predpisy vydané Rektorom UCM

Zásady podnikateľskej činnosti na UCM (účinnosť od 22. 11. 2005)
Zásady na realizáciu systému vnútornej kontroly organizácie (účinnosť od 13. 12. 2006)
Organizačný poriadok rektorátu UCM (účinnosť od 1. 11. 2018)
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku rektorátu UCM (účinnosť od 1. 12. 2018)
Organizačná schéma UCM – rektorát, úsek rektora (účinnosť od 1. 12. 2018)
Organizačná schéma UCM – rektorát, úsek kvestora (účinnosť od 1. 12. 2018)
Organizačný poriadok rektorátu UCM - úplné znenie vrátane dodatku č. 1 (účinnosť od 1. 12. 2018)
Organizačný poriadok IFBLR (účinnosť od 9. 6. 2015)
Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 11. 2013)
Knižničný a výpožičný poriadok Univerzitnej knižnice UCM (účinnosť od 1. 8. 2013)
Knižničný a výpožičný poriadok Univerzitnej knižnice UCM (dodatok č. 1)
Knižničný a výpožičný poriadok Univerzitnej knižnice UCM (úplné znenie) (účinnosť od 1. 8. 2013)
Postup pri realizácii habilitačného a inauguračného konania na UCM (účinnosť od 15. 11. 2016)
Smernica o tuzemských pracovných cestách a cestovných náhradách (účinnosť od 30. 4. 2009)
Smernica o vybavovaní sťažností na UCM (účinnosť od 10. 5. 2010)
Smernica o odmeňovaní zamestnancov UCM (účinnosť od 16. 5. 2018)
Smernica o zahraničných pracovných cestách (účinnosť od 1. 6. 2012)
Smernica rektora o základných náležitostiach záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM (účínnosť od 1.9.2018)
Smernica o vydávaní dokladov o absolvovaní štúdia na UCM (účinnosť od 16. 3. 2009)
Smernica o uznávaní dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní na zahraničných vysokých školách (účinnosť od 1. 11. 2013)
Smernica o slobodnom prístupe k informáciám o univerzite a o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií (účinnosť od 20. 1. 2012)
Smernica o organizácii prístupu k prostriedkom IKT na UCM (účinnosť od 3. 10. 2007)
Smernica o postupe pri predkladaní žiadosti o príspevok na športové a kultúrne aktivity študentov UCM (účinnosť od 1. 10. 2012)
Žiadosť o príspevok na športové a kultúrne aktivity študentov
Smernica upravujúca proces vyhľadávania a predkladania zahraničných projektov (účinnosť od 1. 1. 2014)
Smernica o pravidlách správy a používania elektronickej pošty UCM (účinnosť od 1. 11. 2018)
Štatút fondu pre podporu výskumu (účinnosť od 13. 2. 2017)
Prevádzkový poriadok ŠD UCM (účinnosť od 1. 12. 2013)
Prevádzkový poriadok auly (účinnosť od 1. 1. 2016)
Štatút rady pre kvalitu UCM (účinnosť od 21. 3. 2014)
Smernica rektora UCM v Trnave o prechodných pravidlách študijných programov po komplexnej akreditácii 2015 (účinnosť od 14. 8. 2015)
Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti (účinnosť od 10. 9. 2015)
Smernica o postupe pri zadávaní podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska (účinnosť od 1. 10. 2016)
Smernica o používaní akademického informačného systému (AIS) a jeho bezpečnosť (účinnosť od 1. 12. 2015)
Smernica na predkladanie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ (účinnosť od 1. 4. 2016)
Smernica upravujúca proces uzatvárania bilaterálnych zmlúv na UCM (účinnosť od 1. 11. 2015)
Zmluva o spolupráci (VZOR SK)
Zmluva o spolupráci (VZOR EN)
Smernica o predkladaní nových projektov študijných programov a projektov habilitačných a vymenúvacích konaní (účinnosť od 1.5.2016)
Smernica o zriadení a pôsobnosti Koordinačnej rady a komisií pre výber mobilít na UCM (účinnosť od 1. 2. 2017)
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov (účinnosť od 1. 3. 2017)
Registratúrny poriadok UCM v Trnave (účinnosť od 1. 6. 2017)
Smernica o používaní služobných mobilných telefónov a prostriedkov pre prenos dát (účinnosť od 1. 6. 2018)
Etický kódex UCM v Trnave (účinnosť od 20. 6. 2018)
Štatút Etickej komisie UCM v Trnave (účinnosť od 20. 6. 2018)
Organizačný poriadok Ústavu občianskej spoločnosti (účinnosť od 09. 07. 2018)
Smernica o udeľovaní titulu hosťujúci profesor (účinnosť od 1. 10. 2018)
Smernica o používaní služobných motorových vozidiel (účinnosť od 1.10.2018)
Štatút časopisu Atteliér (účinnosť od 13. 11. 2018)
Smernica o rigoróznom konaní na IFBLR UCM v Trnave (účinnosť od 1. 1. 2019)
Smernica o plagiátorstve (účinnosť od 1. 2. 2019)