background-pattern-full-black

Centrum informačných zdrojov

Vedúci oddelenia a zodpovedná osoba

Ing. Rudolf Husovič, PhD.

marker-icon   Hajdóczyho 1, miestnosť č. UK 4
phone-icon  033 5565 155
mail-icon  rudolf.husovic(zav.)ucm.sk

 

Referentka informačných služieb, evidencia publikačnej činnosti

Mgr. Mariana Behúlová

marker-icon  Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 2
phone-icon  033 5565 137
mail-icon  mariana.behulova(zav.)ucm.sk

 

Referentka informačných služieb, evidencia publikačnej a umeleckej činnosti

Mária Dobišová

marker-icon  Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 2
phone-icon  033 5565 137
mail-icon  maria.dobisova(zav.)ucm.sk

 

Referentka vydavateľských služieb

Ing. Katarína Janečková

marker-icon  Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 1
phone-icon  033 5565 140
mail-icon  katarina.janeckova(zav.)ucm.sk

 

Štatút Centra informačných zdrojov

Úradne hodiny

 

 

Centrum informačných zdrojov UCM (CIZ)

  • kompletne zabezpečuje knižničné služby, informačné služby, vydavateľské služby a ochranu osobných údajov na UCM;
  • poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedeckopedagogickým pracovníkom a študentom univerzity ako aj ďalšej odbornej verejnosti;
  • získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov;
  • poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby;
  • bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov a tvorivých pracovníkov univerzity;
  • spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity;
  • spolupracuje s autormi, vydavateľstvom, tlačiarňou; spracováva licenčné zmluvy s autormi a zmluvy s vydavateľstvami a tlačiarňami, v súlade s ročným plánom edičnej činnosti plánuje rozpočtové prostriedky a iné.

 

Centrum informačných zdrojov plní funkcie:

  • Funkciu akademickej knižnice, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracovávať, uchovávať a sprostredkovávať informácie, literatúru a ďalšie kultúrne hodnoty.
  • Realizuje edičnú činnosť, ktorá je významnou oblasťou činnosti členov akademickej obce, ktorou sa realizuje sloboda vedeckého bádania a zverejňovanie jeho výsledkov. Úlohou edičnej činnosti je zabezpečiť vydávanie študijnej literatúry, vedeckých prác, časopisov a ďalšej literatúry určenej pre potrebu univerzity.


Centrum informačných zdrojov sa člení na referáty