Ďalšie aktuality

Prorektor Sýkora na Prague School of Bioethics
Prof. RNDr. Peter Sýkora PhD. vystúpil dnes (17. 10. 2019) na prestížnom vedeckom podujatí  Prague School of Bioethics  príspevkom Therapeutic Gene Editing in Humans ako kľúčový spíker.
čítať viac
Účasť zástupcov UCM na výstave
Dňa 16.10.2019 sa zástupcovia fakúlt a rektorátne oddelenie UCM zúčastnili prezentácie Kam na strednú v Senici na pozvanie usporiadateľa akcie – Trnavského samosprávneho kraja. Prítomných privítali podpredseda TTSK - Ing. Pavol Kalman a vedúci odboru školstva, vedy výskumu a...
čítať viac
Študentská pôžička až do výšky 3500€
Fond na podporu vzdelávania poskytuje pôžičku študentom vysokých škôl na akademický rok 2019/2020 podľa § 10 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov.
čítať viac
Oznam o habilitačnej prednáške - JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.
Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení n...
čítať viac
Pracovné stretnutie rektora UCM k napĺňaniu Memoranda o porozumení s TTSK
9. októbra 2019 sa pán rektor UCM prof. Ing. R. Boča, DrSc., prorektor pre rozvoj doc. Ing. J. Bednárik, PhD, riaditeľ IFBLR MUDr. J. Štofko, PhD. MPH a vedúca oddelenia práce s verejnosťou Ing. J. Štefánková, Ph.D. stretli s riaditeľmi odborov Trnavského samosprávneho kraja -  s  ...
čítať viac
Oznam o inauguračnej prednáške - doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení n...
čítať viac
Stáž v Bruseli v roku 2020
Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v roku 2020!
čítať viac
Udelenie cien LF zamestnancom UCM
Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu, udelil ocenenia za diela, ktoré vyšli v predošlom roku 2018. Medzi ocenenými sú i rektor UCM v Trnave  prof. Ing. Roman Boča, DrSc,, ktorý v kategórii Prémie za trojročný vedecký ohl...
čítať viac