Rozvoj univerzity

Prorektor pre rozvoj zastupuje rektora v oblasti spracovania koncepcie rozvoja univerzity, jej realizácie, dlhodobého zámeru UCM, v spracovávaní návrhov koncepcií investičnej výstavby, materiálneho, priestorového a technologického vybavenia univerzity, didaktickej techniky a modernizácie vyučovacích priestorov a tiež v príprave a koordinácii rozvojových projektov univerzity, Riadi Oddelenie rozvoja a dohliada na činnosť Centra informačno-komunikačných technológií.