16. 10. 2019

  16.10.2019    Účasť zástupcov UCM na výstave

Dňa 16.10.2019 sa zástupcovia fakúlt a rektorátne oddelenie UCM zúčastnili prezentácie Kam na strednú v Senici na pozvanie usporiadateľa akcie – Trnavského samosprávneho kraja. Prítomných privítali podpredseda TTSK - Ing. Pavol Kalman a vedúci odboru školstva, vedy výskumu a regionálneho rozvoja TTSK - Mgr. Stanislav Pravda.

Prednostne išlo o podujatie na sprostredkovanie informácií žiakom, ktorí sa hlásia na stredné školy. Využili sme preto príležitosť na osobnú komunikáciu so zástupcami stredných škôl z nášho regiónu, z ktorých mnohí pôsobia ako výchovní poradcovia na stredných školách, a ktorí vystavovali na podujatí (31 stredných škôl a gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a 2 súkromné stredné školy). Všetkým sme  odovzdali naše propagačné materiály pre  stredoškolákov – potenciálnych uchádzačov o štúdium a informovali sme o termínoch konaní DOD na univerzite a fakultách.