23. 09. 2019

  23.9.2019    Akademický rok 2019/2020 na UCM v Trnave otvorený

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 a slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Otvorenie akademického roka na Univerzite sv. Cyrila a Metoda  sa uskutočnilo 23. septembra 2019. Bolo spojené so zasadnutím Vedeckej rady UCM a udelením čestného titulu  DOCTOR HONORIS CAUSA prof. Dr. Masahirovi Yamashitovi a prof. doc. JUDr. Marekovi Šmidovi, PhD. 

Medzi hosťami bolo mnoho významných predstaviteľov akademických inštitúcií – pozvanie prijalo  viac ako 20 rektorov a prorektorov a mnoho ďalších predstaviteľov slovenských univerzít a vysokých škôl,  zástupcovia  sekcie vysokých  škôl  MŠVVaŠ SR, spoločenského,  politického,  kultúrneho  a cirkevného života v regióne.

Akademickú slávnosť otvoril príhovorom rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. a predseda Akademického senátu UCM  PhDr. Jozef Lenč, PhD.

V úvode svojho príhovoru rektor univerzity zvlášť srdečne privítal prvákov, ktorí v tomto akademickom roku nastupujú na univerzitu a  začína sa pre nich úplne nová etapa života.

Zamyslel sa nad úlohou vzdelávania a vzdelania:

„Vzdelanie je najcennejšie bohatstvo, ktoré môžeme odovzdať budúcim generáciám. Vzdelávanie je komplexný a nekonečný proces, v ktorom sa rodí nová osobnosť, schopná riešiť problémy, aktívne pristupovať k životu, vyznávať morálne hodnoty. Ľudská sloboda a tvorivosť a objavovanie pravdy sú faktormi, ktorých podpora a rozvoj prostredníctvom vzdelania, vedy a výskumu spolu s výchovou k iniciatíve a zodpovednosti môžu byť základom pre lepšie, t.j. ľudskejšie 21. storočie.“

Akademickej / univerzitnej pôde prisúdil úlohu verného a kritického zrkadla spoločnosti. Dostupnosť a kvalitu vzdelávania považuje za dôležité aspekty, ktoré by mali byť brané v úvahu pri rozhodnutiach týkajúcich sa akademických inštitúcií, pretože:

„Súčasná doba vkladá do univerzitného sektora veľké nádeje, ktoré generujú zároveň aj veľkú zodpovednosť. Univerzity sa musia stať centrom poznania, vzdelanosti, výskumu, ale aj humánnosti a kultúrnosti svojho regiónu.“

Prof. Ing. R. Boča, DrSc. zhodnotil ostatný rok v živote univerzity, čo všetko sa podarilo nielen  v oblasti vzdelávania a výskumu (akreditácia nových študijných programov, vybudovanie nových špecializovaných laboratórií ako súčasti univerzitného vedeckého parku atď.), ale i v budovaní personálnych kapacít, zlepšovaní výučbových miestností, priestorov pre voľnočasové aktivity študentov a celkovo masívnych investíciách do infraštruktúry určenej pre študentov:

„Prioritou našej univerzity je vylepšovať nielen kvalitu pedagogických a vedecko-výskumných výkonov, ale i podmienky pre študentov.“

A ďalej:

„Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je úspešnou výchovnovzdelávacou i vedeckovýskumnou inštitúciou s vybudovaným rešpektom a solídnym postavením nielen v rámci slovenského vzdelávacieho priestoru. Je našou snahou získať rovnaký rešpekt i na medzinárodnej akademickej pôde. Je dôležitým aktérom regionálneho rozvoja.“

Pán rektor svoj príhovor uzavrel želaním a výzvou adresovanou študentom:

„Milé študentky a študenti, želám Vám, aby ste stávajúci akademický rok využili intenzívne pre svoj odborný a vzdelanostný rast. Neuspokojujte sa s priemernosťou a začleňte sa aktívne medzi vzdelanú, sebavedomú a tolerantnú slovenskú inteligenciu.“

Nasledoval príhovor  predsedu Akademického senátu UCM  PhDr. Jozefa Lenča, PhD. Zhodnotil predošlé rokovacie obdobie Akademického senátu UCM po pracovnej stránke, uviedol konkrétne fakty a úlohy, ktoré AS UCM riešil a nosnú časť svojho príhovoru venoval  študentkám a študentom univerzity, ktorých vyzval na aktívne zapojenie sa do procesov, ktoré môžu ovplyvniť a ovplyvňujú život na našej akademickej inštitúcii. 

Ďalšia časť slávnosti bola venovaná odovzdávaniu ocenení – Plakety Jána Sambucusa významným osobnostiam Univerzity sv. Cyrila a Metoda za výrazný podiel na rozvoji a plnení úloh univerzity.

Ocenení boli:

 • prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.
 • doc. RNDr. Juraj Lesný, CSc.
 • Dr.h.c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
 • prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Jedno z ocenení bolo udelené In Memoriam Mgr. Emílii Biháriovej, PhD., ktorá tragicky zahynula  pri plnení výskumných činností v zahraničí.

Takisto boli udelené i Ceny rektora za výnimočné výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti  vybraným zamestnancom a za príkladnú reprezentáciu univerzity študentom.

Cenu rektora si prevzali:

 • prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.,
 • prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.,
 • prof. Dr. Roman Horváth, PhD.,
 • prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.,
 • doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.,
 • volejbalistky HIT UCM v Trnave: Nina Vasková, Renáta Vojtechová, Adriana Límová, Sarah Sedlářová, manažér Pavol Mančák a tréner Rasťo Filípek,
 • Bc. Adrián Adamec z FMK UCM,
 • Bc. Barbora  Kalná  a Bc. Peter Hrdlička z FSV UCM,
 • Mgr. Miroslava Kopúňová z FF UCM.

Následne boli udelené čestné tituly Doctor Honoris Causa dvom významným osobnostiam vzdelávania a vedy. Krátka charakteristika a odôvodnenie udelenia čestných titulov:

 • prof. Dr. Masahiro Yamashita, Department of Chemistry, Tohoku University, Japonsko

Bol mu udelený čestný titul za excelentný prínos do svetového poznania v oblasti molekulového magnetizmu a dlhoročnú vedeckú spoluprácu s Fakultou prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

 • prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Bol mu  udelený titul za mimoriadny prínos k rozvoju vysokého školstva na Slovensku.

Obaja doktorandi po prevzatí titulu Dr.h.c. odprezentovali prednášky a poďakovali za udelenie čestných titulov.

Slávnostný rámec podujatia umocnilo vystúpenie študentov našej alma mater -  Barbory Hazuchovej a Mareka Masarika.