28. 03. 2019

  28.3.2019    Poďakovanie učiteľom, diskusia i kultúrne vystúpenie

Dňa 28. 3. 2019 sa pri príležitosti Dňa učiteľov konalo v kine OKO prvé z radu podujatí  - Stretnutie vedenia s akademickou obcou univerzity.

Organizáciou a prípravou tohto stretnutia sa  aktívne napĺňa jedno z predsavzatí  nového vedenia univerzity - komunikovať, byť otvorený názorom a problémom zamestnancov a študentov, ktorí sú základnými zainteresovanými skupinami univerzity. 

Preto vedenie UCM ponúklo možnosť všetkým učiteľom, ale aj výskumným pracovníkom, administratíve a  študentom opýtať sa na to, čo ich zaujíma.  Túto možnosť nevyužil príliš veľký počet kolegov a študentov, ale i tak stretnutie splnilo svoj účel.

Už pri príchode mali účastníci možnosť vybrať si malý vecný darček ako pripomienku tohto prvého stretnutia i ako malý prezent ku Dňu učiteľov.

Pán rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc. v úvode poďakoval učiteľom za ich prácu:
„Dovoľte mi, aby som sa  úvodom svojej prezentácie v  mene svojom, ako aj v mene celého vedenia UCM v Trnave, pri príležitosti Vášho/nášho sviatku, Vám poďakoval za prácu v prospech našej univerzity, vďaka ktorej sú  naši študenti  dobre pripravení a vyzbrojení vedomosťami, ktoré zužitkujú v profesijnom živote. Ďakujem i za vaše podnetné myšlienky a nápady, ktoré prispievajú k riadeniu vecí univerzity a jej smerovaniu a v neposlednom rade k tvorbe pozitívneho obrazu univerzity smerom do verejnosti".

Ďalej poprial:
„Úprimne Vám prajem veľa zdravia, spokojnosti a radosti z práce, ktorú vykonávate, dobrých a vnímavých študentov a stále nové podnety pre Vašu tvorivú činnosť.“

Následne prof. Boča odprezentoval základné údaje, štatistiky a prehľady o oblasti vzdelávania, výskumu, finančných otázkach a rozvoji našej univerzity aj o výhľade do budúcnosti. Prezentácia sa stala dobrým podkladom na diskusiu, ktorá sa vzápätí rozprúdila. Okrem priamo kladených otázok  zodpovedal p. rektor aj na otázky, ktoré prišli do Blackboxu. Otázky sa týkali poväčšine oblasti rekonštrukcie priestorov, lokácie jednotlivých pracovísk univerzity, finančných možností v oblasti opráv budov, ale i platových náležitostí. Boli diskutované  i námety na podujatia (napr. Univerzita tretieho veku), ktoré by sa v budúcnosti ešte mohli na pôde UCM realizovať.

Nasledovala diskusia, v ktorej sa k otázkam okrem rektora vyjadrovali taktiež prorektori UCM prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD., Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD.,  PhDr. Michal Lukáč, PhD.  a kvestor PhDr. Marcel Behro.

Záver  stretnutia patril študentke UCM Barborke Hazuchovej a Marekovi Masarikovi, ktorý profesionálne predviedli kultúrne vystúpenie ako príjemnú bodku na koniec.

Atmosféru stretnutia zachycujú i fotografie vo fotogalérii.