Akreditované študijné programy

Akreditácia študijného programu je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, posúdi spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať príslušný študijný program v študijnom odbore. Akreditačná komisia svoje vyjadrenie oznámi ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý následne rozhodne o priznaní práva udeľovať absolventom tohto študijného programu zodpovedajúci akademický titul. Takýto program sa v zákone o vysokých školách nazýva akreditovaný študijný program.

Prehľad – ponuka študijných programov a priznaných práv na habilitácie a inaugurácie UCM, ktoré budú zosúladené k 1.9.2022 (aktualizované k 1.2.2022)

Prehľad priznaných práv uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenovanie za profesorov v akreditovaných študijných odboroch (aktualizované k 1. 9. 2020)