Poradensko-právne centrum pre študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a študentov so špecifickými potrebami

Poradensko-právne centrum pre študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a študentov so špecifickými potrebami (PPCSZ) je celouniverzitné špeciálne pracovisko zamerané na podporu študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a študentov so špecifickými potrebami v zmysle princípov inkluzívnosti a vytvárania podmienok pre úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia.    

Poslaním PPCSZ UCM je poskytovanie základnej právno-poradenskej činnosti študentom UCM zo sociálne znevýhodneného prostredia a študentom so špecifickými potrebami.

PPCSZ UCM garantuje študentom jednoduchý prístup k poradenským a právnym službám, ktoré zodpovedajú ich rôznym potrebám. Jeho poslaním je vytvárať prístupné akademické prostredie bez znižovania požiadaviek na študijný výkon študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a študentov so špecifickými potrebami, pomáhať študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia a študentom so špecifickými potrebami zvládnuť štúdium a pripraviť ich na riadne zvládanie budúcich pracovných a osobných povinností.

Úlohou PPCSZ UCM je

  1. poskytovať klientom možnosť individuálnych konzultácií v rámci riešenia ich ťažkostí a problémov,
  2. poskytovať klientom možnosť stretnutí edukačného a poradenského charakteru,
  3. pomáhať využívať poznatky z oblasti práva pre zlepšenie sociálnej situácie klientov,
  4. nasmerovať klientov na ďalšie relevantné inštitúcie s cieľom zabezpečiť im  adekvátnu odbornú pomoc.

PPCSZ UCM podlieha prorektorovi pre vzdelávanie UCM. PPCSZ UCM vedie vedúci PPCSZ UCM, ktorý sa podieľa na realizácii činností centra.

Vedúci PPCSZ:

PhDr. Jana Polakovičová, MBA

Písomný kontakt na PPCSZ UCM:

Poradensko-právne centrum pre študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava 4.

Tlačivá a žiadosti: