Centrum vysokoškolskej pedagogiky

Centrum vysokoškolskej pedagogiky vzniklo v roku 2013 ako súčasť realizácie projektu   ITMS 26110230104 výzva OPV-2012/1.2/05-SORO Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave. V rámci projektu bol vytvorený a verifikovaný vzdelávací program vysokoškolská pedagogika. Úlohou centra je implementácia tohto programu do edukačnej praxe vysokoškolského vzdelávania. Centrum organizuje pravidelné workshopy tematicky zamerané podľa požiadaviek vysokoškolských učiteľov zo všetkých fakúlt UCM v Trnave s ohľadom na rozvoj a zdokonaľovanie ich pedagogických kompetencií.  Pozornosť venuje i vysokoškolským študentom v doktorandských študijných programoch. Študentom ponúka možnosť rozvoja pedagogických kompetencií prostredníctvom vyučovacieho predmetu Vysokoškolská pedagogika - teória a prax. Súčasťou centra je i odborná knižnica obsahujúca domáce i zahraničné publikácie venované odborným i vedeckým problémom vysokoškolskej pedagogiky.