Ochrana osobných údajov CIZ

ZÁSADY SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV POUŽÍVATEĽOV CENTRA INFORMAČNÝCH ZDROJOV UCM V TRNAVE

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ:
Prevádzkovateľom informačného systému, ktorý sa týka dotknutých osôb - používateľov Centra informačných zdrojov UCM v Trnave (ďalej len „CIZ") a obsahuje ich osobné údaje, je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, Trnava, 917 01, IČO: 36078913, telefón: 033/55 65 111, email: infojohn(zav.)doeucm.sk Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom na ochranu osobných údajov v CIZ UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava: Ing. Zuzana Machová e-mail: zodpovedna.osobajohn(zav.)doeucm.sk,

Účel spracúvania a uchovávania osobných údajov:
CIZ UCM spracováva osobné údaje za účelom poskytovania knižnično-informačných služieb: evidencie používateľov, výpožičiek a upomienok, evidencie publikačnej činnosti a ohlasov, evidencie záverečných a kvalifikačných prác, informovania používateľov o službách a akciách knižnice a za účelom ochrany majetku a knižničného fondu.

Právny základ:
Zákon 126/2015 Z. z. o knižniciach. Právnym základom spracúvania poskytnutých osobných údajov je súhlas vyjadrený podaním žiadosti o registráciu v CIZ UCM. V prípade neposkytnutia osobných údajov CIZ UCM nebude môcť dotknutú osobu viesť v zozname čitateľov a poskytovať jej služby.
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/2012 Z. z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č.56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácií, uchovávaní a sprístupňovaní.Osobné údaje spracúvajú poverení a poučení zamestnanci UK UCM. UK UCM ďalej poskytuje osobné údaje dotknutej osoby subjektu, ktorý pre ňu zabezpečuje vedenie knižničného informačného systému, spoločnosti SVOP, s.r.o., so sídlom Pod rovnicami 2, 841 04 Bratislava, IČO: 30 775 264 a CVTI SR (Centrum vedecko-technických informácií SR) s centrálnymi registrami publikačnej činnosti (CREPČ) a umeleckej činnosti (CREUČ).

Osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám a nie sú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje sa spracúvajú v knižnično-informačnom systéme v rozsahu uvedenom v prihláške a v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom počas celej doby štúdia alebo uhradenia registračného poplatku a po dobu ďalších 1 825 dní od posledného potvrdenia registrácie. Po uplynutí tejto lehoty, alebo po skončení účelu spracúvania, prevádzkovateľ osobné údaje likviduje. Podklady k bibliografickým záznamom publikačnej činnosti a ohlasov uchováva CIZ UCM trvalo pre účely archivácie, vedecký účel a účel historického výskumu s dodržaním zásady minimalizácie údajov. Osobné údaje uvedené v záverečnej práci autora sú v zmysle metodického usmernenia MŠVVaŠ č.56/2011 uchovávané 70 rokov.

Dotknutá osoba môže požiadať o likvidáciu jej osobných údajov aj pred uplynutím tejto doby. Podmienkou je, že nemá žiadne záväzky voči prevádzkovateľovi.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa::
a) požadovať prístup k jej osobným údajom;
b) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
c) namietať spracúvanie osobných údajov,
d) na prenosnosť svojich osobných údajov;
e) kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozorjohn(zav.)doepdp.gov.sk.