Oznamy a aktuality Oddelenia medzinárodných vzťahov

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v AR 2024/2025

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na podávanie prihlášok študentov a zamestnancov na Erasmus+ mobility v AR 2024/2025.

Oprávnenými účastníkmi mobilít študentov sú študenti denného alebo externého štúdia na UCM na všetkých stupňoch štúdia /bakalárskom, magisterskom, doktorandskom. Študent sa môže mobility štúdium/stáž zúčastniť už od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia.

Oprávnenými účastníkmi mobilít zamestnancov sú:

 • pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci VŠ, ktorí sú zamestnaní na UCM plný úväzok. Pedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť výučby (STA) a školenia (STT), nepedagogickí zamestnanci sa môžu zúčastniť školenia (STT); Pedagogickí zamestnanci si môžu podať 2 prihlášky na akademický rok (platí, že min. jedna prihláška z toho (prvá mobilita) musí byť na mobilitu - výučba).
 • zamestnanci z podnikov pracujúci v organizácii v krajine programu, ktorá pôsobí na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a ktorých pozvala vysoká škola na výučbu (STA);
 • môžu byť aj študenti doktorandského štúdia, ak sú zároveň zamestnancami vysokej školy

Typy mobilít

 • Mobilita študenta štúdium SMS (dlhodobá, krátkodobá, BIP)
 • Mobilita študenta stáž SMT (krátkodobá aj dlhodobá)
 • Kombinovaná mobilita SMS + SMT – kombinácia štúdia a stáže
 • Mobilita zamestnanca za účelom výučby STA
 • Mobilita zamestnanca za účelom školenia STT
 • Kombinovaná mobilita STA + STT – kombinácia výučby a školenia

Fakultní koordinátori budú do nominácií na krátkodobé mobility resp. Blended Intensive Programy (BIP) začleňovať prioritne študentov s nedostatkom príležitostí, pre ktorých je táto forma účasti na mobilite prijateľnejšia,  ľahšie dostupná a taktiež finančne zvýhodnená, než dlhodobá mobilita. Inklúzia je navyše jednou z priorít programu Erasmus+ 2021-2027.

Študent s nedostatkom príležitostí je potenciálny účastník, ktorému osobný, fyzický, duševný alebo zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa na mobilite bez dodatočnej finančnej alebo inej pomoci.

Prekážky v mobilite:

 • Zdravotné postihnutie
 • Zdravotné problémy
 • Sociálne prekážky
 • Hospodárske prekážky
 • Sociálne prekážky
 • Prekážky súvisiace s diskrimináciou
 • Kultúrne rozdiely

Každý účastník Erasmus mobility musí prejsť transparentným výberovým konaním.

Kritériá výberu študenta na mobility a stáže Erasmus+

 • Očakávaný prínos pre študenta (vrátane predpokladaného výberu predmetov na partnerskej univerzite)
 • Jazykové kompetencie (Certifikát z jazyka cieľovej krajiny, Certifikát z iného svetového jazyka ako je jazyk cieľovej krajiny
 • Školské / mimoškolské a iné aktivity (napr. členstvo v  ESN (Erasmus Student Network), práca ako Buddy študenta, reprezentácia UCM, účasť na konferenciách a iných podujatiach, Publikačná činnosť

Kritériá výberu zamestnancov na mobility Erasmus+

 • Očakávaný prínos mobility (povinnú prílohu žiadosti tvorí motivačný list)
 • Posúdenie typu a zamerania mobility a jej súvis s pracovným zameraním zamestnanca (povinnú prílohu žiadosti tvorí Mobility Agreement)
 • Stupeň znalosti jazyka cieľovej krajiny, prípadne anglického jazyka

Termín: 31.1.2024 - za súčasť odovzdáva nominácie do tohto termínu koordinátor Erasmus+ súčasti (fakulty/inštitútu) a to písomne a e-mailom na OMV UCM.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Simona Štefíčková
Zdroj: Oddelenie medzinárodných vzťahov
Dátum vloženia: 11.12.2023