Po návrate z pobytu

a) Povinnosti

 • Po návrate z pobytu Erasmus+ je študent povinný:
  • do 5 týždňov od ukončenia študijného pobytu zaslať (mailom) oddeleniu vonkajších vzťahov kópiu/scan potvrdenia o skutočnej dĺžke svojho pobytu (Confirmation of Studies)
  • do 5 týždňov od zverejnenia výsledkov skúšok zaslať (mailom) oddeleniu vonkajších vzťahov kópiu/scan výpis absolvovaných predmetov a získaných kreditov (Transcript of Records)
  • do 30 dní od doručenia emailovej výzvy vyplniť online záverečnú správ (EU Survery)
  • absolvovať test jazykových znalostí prostredníctvom Online Linguistic Support (OLS) (15 dní  pred ohláseným koncom mobility OLS sprístupní študentovi výstupný test v tom istom jazyku, v ktorom bol testovaný na začiatku)

b) Uznávanie štúdia Erasmus+

 • Uznávanie predmetov a kreditov je v kompetencii jednotlivých fakúlt a inštitútu UCM.
 • O procese uznávania predmetov a kreditov sa informujte u svojho fakultného/katedrového koordinátora a/alebo príslušného prodekana.