Prijímacie konanie

Prijímacie konanie FMK UCM na bakalárske študijné programy v externej forme štúdia - 2. kolo
Doplnenie podmienok Prijímacieho  konania na FF UCM pre bakalársky a magisterský študijný program psychológia  
Prijímacie konanie FZV UCM na novoakreditovaný doktorandský študijný program fyzioterapia spolu s témami dizertačných prác
Prijímacie konanie FPV UCM na novoakreditovaný bakalársky študijný program aplikovaná analytická chémia
Prijímacie konanie FPV UCM na doktorandské študijné programy a témy dizertačných prác
Prijímacie konanie IM UCM na bakalárske študijné programy manažment v turizme a hotelierstve - 2. kolo
Prijímacie konanie FF UCM na doktorandské študijné programy a témy dizertačných prác
Prijímacie konanie FSV UCM na bakalárske, magisterské ŠP a doktorandské ŠP v dennej a externej forme štúdia - 2. kolo

Ďalšie  informácie:

Štúdium na fakultách a inštitúte UCM v Trnave  sa realizuje v 3 stupňoch:
1. stupeň - bakalársky študijný program
2. stupeň - magisterský študijný program
3. stupeň - doktorandský študijný program

1. stupeň:  BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 3 alebo 4 roky. Jednou z podmienok úspešného absolvovania štúdia je vykonanie štátnej skúšky - obhajoby bakalárskej práce, prípadne ďalšej štátnej skúšky z predmetov.
Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „bakalár" (v skratke „Bc.").
Absolvent bakalárskeho študijného programu môže pokračovať v druhom stupni štúdia alebo ísť pracovať do praxe.

2. stupeň:  MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, techniky alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu.
Absolventi študijného programu druhého stupňa získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Štandardná dĺžka štúdia je 2, 2,5 resp. 3 roky. Jednou z podmienok úspešného absolvovania štúdia je vykonanie štátnej skúšky - obhajoby diplomovej práce, prípadne ďalšej štátnej skúšky z predmetov. Absolventom štúdia podľa magisterského študijného programu (ďalej len „magisterské štúdium") sa udeľuje akademický titul „magister" (v skratke „Mgr.").
Absolvent tohto stupňa štúdia môže pokračovať v treťom stupni štúdia alebo odísť do praxe.
(Pozn: Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister" alebo obdobných študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore)

3. stupeň:  DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
Štandardná dĺžka doktorandského štúdia je v dennej forme 3 roky. V externej forme je 4 roky príp. 5 rokov (FPV UCM). Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul "doktor" ("philosophiae doctor", v skratke "PhD.").