Procesy UCM

Vybrané procesy, ktoré sú rozčlenené na hlavné, riadiace a podporné, sú okrem interných politík a predpisov  popísané schémami/mapami procesov a kartami procesov (autorizovaný prístup).
Karta procesu obsahuje  informácie o procese – vlastník procesu, vykonávatelia, účel , ID číslo procesu, podprocesy, počiatočná udalosť/štartovací proces, koncová udalosť, predchádzajúci proces, nadväzujúci proces, zákazníci procesu, spracovateľ, spolupracujúci, overovateľ (vlastník), vstupujúce formuláre/dokumenty, vystupujúce dokumenty, legislatíva, činnosti pozícií a útvarov, využívané informačné systémy/aplikácie a dátum poslednej aktualizácie.
Schéma procesu/mapa procesu je nákres – schematicky zaznačené aktivity, činnosti i s vykonávateľmi a postupnosťou krokov.