Projekt Kvalita VŠ vzdelávania

Projekt Kvalita VŠ vzdelávania

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje získala UCM v Trnave finančnú podporu na projekt s názvom: Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM.

Názov projektu: Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond

Prioritná os:  Vzdelávanie

Investičná priorita:  1.3 Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Kód projektu: 312011BFQ3

Doba realizácie projektu od 01/2021 do 06/2023

Celkové oprávnené výdavky: 210 514,47 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 199 988,75 EUR

Stručný opis projektu:
Hlavným  cieľom  projektu je  vytvorenie  a  implementácia  takého  vnútorného  systému zabezpečovania  kvality na  UCM, ktorý je v súlade so Štandardmi pre vnútorný  systém zabezpečovania  kvality  vysokoškolského  vzdelávania  vydanými  Slovenskou  akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ) a s aktuálne platnou legislatívou v SR a EÚ, čím sa zvýši kvalita  vzdelávania  a tvorivej  činnosti  na  UCM.  Realizáciou  podaktivít  projektu  skvalitniť príslušné ľudské zdroje na UCM tak, aby boli schopné uskutočňovať a neustále zlepšovať úroveň vzdelávania, tvorivej činnosti a podporných služieb pre študentov a pracovníkov na UCM.

Miestom realizácie projektu sú priestory univerzity v Trnave.

Informácie o OP ĽZ: http://www.esf.gov.sk
Kontakt na SORO:  http://www.minedu.gov.sk