Prorektor pre vzdelávanie

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
poverený funkciou prorektora pre vzdelávanie
Kancelária: Nám. J. Herdu, miestnosť 113a
Telefón: 033 5565 132
E-mail: bystrik.srameljohn(zav.)doeucm.sk

Prorektor pre vzdelávanie metodicky riadi a zodpovedá rektorovi najmä za:

 • vypracovanie koncepcie vzdelávania a vyhodnocovanie jej plnenia na univerzite;
 • koordináciu tvorby nových študijných odborov a programov, kompletizáciu akreditačných spisov;
 • spoluprácu a koordináciu činností na úseku výchovy a vzdelávania s fakultami, Inštitútom fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Ústavom občianskej spoločnosti, domácimi a zahraničnými inštitúciami;
 • koordináciu výučby podľa schválených študijných programov a zabezpečovanie študijných disciplín učebnicami a učebnými pomôckami;
 • informačný systém o vzdelávaní na univerzite a jeho priebežnú aktualizáciu;
 • organizovanie akademických slávností univerzity;
 • činnosť študijných referátov na úrovni univerzity;
 • koordináciu prípravy procesu preskúmania rozhodnutia dekanov o neprijatí na štúdium v súlade so zákonom o VŠ, vo veciach vylúčenia zo štúdia a vo veciach štipendií;
 • integráciu študentov so špecifickými potrebami na UCM;
 • činnosť univerzity na úseku vytvárania optimálnych podmienok pre štúdium, ubytovanie, stravovanie v spolupráci s prorektorom univerzity pre rozvoj a kvestorom;
 • edičnú a vydavateľskú činnosť univerzity;
 • z titulu akademickej funkcie je členom Vedeckej rady UCM, kde zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie vedeckej rady;
 • riadi Organizačné oddelenie rektorátu UCM, referát edičnej činnosti a dohliada na činnosť Univerzitnej knižnice.