Prorektor pre vzdelávanie

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
prorektor pre vzdelávanie
Kancelária: Nám. J. Herdu, miestnosť 113a
Telefón: 033 5565 132, 0910 252 483
E-mail: bystrik.srameljohn(zav.)doeucm.sk

Prorektor pre vzdelávanie metodicky riadi a zodpovedá rektorovi najmä za:

 • koncepciu vzdelávania a vyhodnocovanie jej plnenia na univerzite,
 • koordináciu tvorby nových študijných odborov a programov, kompletizáciu akreditačných spisov,
 • spoluprácu a koordináciu činností na úseku výchovy a vzdelávania s fakultami, inštitútmi, ústavmi, domácimi a zahraničnými inštitúciami,
 • koordináciu výučby podľa schválených študijných programov;
 • činnosť študijných oddelení,
 • koordináciu prípravy procesu preskúmania rozhodnutia dekanov o neprijatí na štúdium v súlade so zákonom o VŠ, vo veciach vylúčenia zo štúdia a vo veciach štipendií,
 • integráciu študentov so špecifickými potrebami na UCM,
 • činnosť univerzity na úseku vytvárania optimálnych podmienok pre štúdium, ubytovanie, stravovanie v spolupráci s prorektorom univerzity pre rozvoj a kvestorom,
 • chod Oddelenia akademických činností UCM,
 • chod Študijného oddelenia UCM,
 • chod Poradensko-právneho centra pre študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a študentov so špecifickými potrebami a Centra duchovných služieb,
 • z titulu akademickej funkcie je členom Vedeckej rady UCM, kde zodpovedá za prípravu materiálov na rokovanie vedeckej rady.