Rektor UCM

Rektor je štatutárnym orgánom vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu verejnej vysokej školy. Rektora vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu verejnej vysokej školy prezident Slovenskej republiky.

Rektorom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave bol na funkčné obdobie 2018 – 2022 zvolený

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

E-mail: rektor(zav.)ucm.sk
Telefón: 033 5565 130

Poštová adresa:
Nám. Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava

Hodinka s rektorom

Rektor univerzity v súlade s filozofiou transparentnosti a otvorenosti bude od 1.septembra 2018 každú stredu od 8.00 – 9.00 hod. k dispozícii študentom, zamestnancom i verejnosti v univerzitnej kancelárii rektora - miestnosť č. 122 na I. poschodí, UCM v Trnave, ul. J. Herdu č. 2, Trnava.

Príhovor rektora UCM

Čas nekompromisne plynie a zanecháva na nás stopy. V prípade ľudí je to životný cyklus. Najprv sme mladí, plní elánu, neskôr aj rozumní a vo vyššom veku možno aj vyčerpaní a unavení. Vtedy si aj zaspomíname: „Ako to bolo pred 20 rokmi?“ Čo sme odvtedy dokázali, získali, dosiahli, ale aj stratili...

A čo je to 20 rokov v prípade univerzity? Veď to je mladucha a, ako sa hovorí, „ krv a mlieko“. Veď čo sme mali pred 20 rokmi? Univerzita, ako rád zdôrazňujem, je univerzitou, keď má študentov. Máme ich? Máme! Univerzita je univerzitou, keď má učiteľov – profesorov. Máme ich? Máme! Univerzita je univerzitou, keď má akreditácie. Máme ich? Máme! Univerzita je univerzitou, keď má finančné zdroje. Máme ich? Máme! Tak nakladajme s týmto úžasným bohatstvom, ktoré nám bolo zverené, tak, aby sme ho zveľaďovali v prospech elity nášho národa a národností – vysokoškolsky vzdelanej generácie Slovenskej republiky v strede a jadre Európy. Buďme hrdí a pyšní na to, čo zakladatelia našej univerzity dokázali. Buďme hrdí a pyšní na to, čo ich nasledovníci, učitelia, docenti, profesori, technický personál, ako aj akademickí funkcionári dokázali a denne dokazujú.

Osloboďme sa od negatívnych vášní. Vážme si kolegov. Budujme korektné vzťahy študent – učiteľ, študent – študent, učiteľ – učiteľ, študent – verejnosť, učiteľ – verejnosť v duchu etického kódexu zamestnancov vysokých škôl. Dajme garancie, že urobíme všetko pre to, aby naši študenti dôstojne študovali a vyštudovali a získali adekvátne zamestnanie a uplatnenie. Naďalej budujme naše liahne talentov, liahne budúcich úspešných absolventov – naše katedry. Sú to: Katedra psychológie, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Katedra filozofie a aplikovanej filozofie, Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, Katedra rusistiky, Katedra germanistiky, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Katedra pedagogiky, Katedra masmediálnej komunikácie, Katedra marketingovej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie, Katedra mediálnej výchovy, Katedra právnych a humanitných vied, Katedra jazykovej komunikácie, Katedra teórie digitálnych hier, Katedra aplikovanej informatiky a matematiky, Katedra chémie, Katedra biotechnológií, Katedra ekochémie a rádioekológie, Katedra biológie, katedra odbornej jazykovej prípravy, Katedra biofyziky, Katedra verejnej správy, Katedra politických vied, Katedra sociálnych služieb a poradenstva, Katedra fyzioterapie a Katedra rádiológie.

Buďme hrdí na naše moderné učebne vybavené audiovizuálnou technikou, vlastné nahrávacie televízne a rozhlasové štúdio, laboratóriá pre výučbu jazykov, tréningové laboratóriá špeciálnej výučby, psychologické laboratórium, etnologické laboratórium, pedagogické laboratórium, multimediálnu a videokonferenčnú miestnosť, kabinety, chemické laboratóriá, biologické a biotechnologické laboratóriá, učebne s rehabilitačnými a fyzioterapeutickými pomôckami, fyzikálne laboratóriá, rádioekologické laboratóriá a laboratóriá informatiky, ale aj klenoty ostatného obdobia, ku ktorým patrí laboratórium geografických informačných systémov (GIS), laboratórium pre prácu s geneticky modifikovanými organizmami (GMO), laboratórium pozitrónovej emisnej tomografie (PET) v monitorovanom pásme radiačnej ochrany a i. Veď v tejto infraštruktúre sú uložené miliónové hodnoty.

Popri mnohých iných aktivitách UCM vydáva prostredníctvom svojich fakúlt rad odborných periodických časopisov a pravidelne organizuje medzinárodné vedecké konferencie. Študenti sa zúčastňujú zahraničných stáží a výmenných programov v rámci programu ERASMUS+. Sú úspešní v domácich a medzinárodných súťažiach, ako aj v športových zápoleniach.

Z personálneho hľadiska na univerzite pôsobia špičkoví pedagógovia a vedci v podobe univerzitných profesorov, z ktorých dvaja získali ocenenie „Vedec roka Slovenskej republiky“. Mnohí učitelia UCM boli odmenení cenami Literárneho fondu a viacerými domácimi a zahraničnými oceneniami. Napriek chabému finančnému ohodnoteniu na UCM pracuje rad špičkových odborníkov zanietených pre vedu a pedagogiku.

UCM za 20 rokov svojej existencie vychovala 14 041 bakalárov, 10 011 magistrov a 198 doktorov filozofie (PhD.).

Máme byť prečo hrdí na svoju Alma Mater – Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Podpísaný prof. Ing. Roman Boča, DrSc.