Rektorka UCM

Rektor je štatutárnym orgánom vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu verejnej vysokej školy. Rektora vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu verejnej vysokej školy prezident Slovenskej republiky.

Rektorkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, s účinnosťou od 22. mája 2022, vymenovaná:

prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

E-mail: rektorjohn(zav.)doeucm.sk
Telefón: 033 5565 130

Adresa:
Nám. Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Priezvisko, meno, tituly: Slobodová Nováková, Katarína, prof., Mgr., PhD.
Dátum a miesto narodenia: 1979, Smolenice
Adresa pracoviska: Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
č. tel. 033/5565 130
e-mail: katarina.novakovajohn(zav.)doeucm.sk

Vzdelanie a kvalifikácia:

 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (1997 - 2002)
  Akademický titul: Mgr., študijný odbor: národopis a učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov/história
 • Ústav etnológie SAV, Bratislava, doktorandské štúdium  (2002 - 2006)
  Vedecká hodnosť: PhD., vedný odbor: etnológia
 • Univerzita Konštatína Filozofa, Nitra, habilitácia
  Akademický titul: doc., študijný odbor: 3.1.3 etnológia  (2012)
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, inaugurácia
  Akademický titul: prof., študiný odbor: historické vedy (2021)

Súčasné pracovné zaradenie na funkcii:

 • profesor, katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave na ustanovený týždenný  pracovný čas 37,5 hod;
  odbor: historické vedy, št. program etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • spoluzabezpečujúci učiteľ ŠP etnológia a mimoeurópske štúdiá,
  odbor: historické vedy,  Bc., Mgr., PhD., hab.inaug.
 • rektorka UCM (2022-2026)

Priebeh doterajšej praxe:

 • Ústav etnológie SAV  v Bratislave, interný doktorand (2002-2006)
 • Ústav etnológie SAV v Bratislave, vedecký pracovník, projektový manažér  (2007-2010)
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, asistent (2006)
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, odborný asistent (2006-2012)
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdii, FF UCM, docent (2012-2020)
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdii, FF UCM, profesor (2021-trvá)
 • Dekanka FF UCM (3/2014- 2/2022)

Jazykové kompetencie:

anglický jazyk B2
nemecký jazyk A2
ruský jazyk A2
poľský jazyk A1

Manažérske skúsenosti a zručnosti:

 • Manažovanie vedeckého a autorského kolektívu pri príprave elektornickej encyklopédie ľudovej kultúry, 32 vedeckých redaktorov, 100 autorov (2007 - 2010) http://www.ludovakultura.sk
 • Manažovanie úspešných vedeckých projektov (VEGA, APVV, Erasmus, projekt úradu vlády..)
 • Vedenie katedry etnológie (od roku 2012 - doteraz) s vynikajúcimi výsledkami
 • Prodekanka pre štúdium (2013 - 2014)
 • Dekanka Filozofickej fakulty (2014 - 2022) - 90 zamestnancov, viac ako 1200 študentov, s vynikajúcimi výsledkami vedeckej činnosti, medzinárodného impaktu, finančnej stability a rozvoja fakulty

Vedecko-výskumná činnosť – profil:

 • tradičná agrárna kultúra so zameraním na vinohradníctvo, vinárstvo, pastierstvo, transport a dopravu
 • kulinárna kultúra
 • kolektivizácia poľnohospodárstva a transformačné procesy
 • etnojazyková revitalizácia, etnolingvistika
 • minority na Slovensku a v Európe
 • regionálna kultúra
 • kultúrne dedičstvo
 • etnopedagogika 

Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách:

 • členka Národopisnej spoločnosti Slovenska (2005 - trvá)
 • členka hlavného Výboru Národopisnej spoločnosti Slovenska  (2008 - 2020)
 • člen Národopisného odboru Matice Slovenskej (2010 - 2014)
 • členka České národopisní společnosti (2016 - trvá)
 • členka revíznej komisie Slovenských vedeckých spoločností (2018 - trvá)
 • člen dotačnej subkomisie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre oblasť kultúra (2014, 2015)
 • členka odborovej komisie ŠPU pre prípravu voliteľného predmetu: Tradičná ľudová kultúra,  (2019 - trvá)

Členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov:

 • výkonná redaktorka vedeckého časopisu Etnologia Europae Centralis (EEC) (2015-2018)
 • členka redakčnej rady medzinárodného  časopisu Slovácko (ČR)
 • členka redakčnej rady medzinárodného časopisu Edukacja Etyczna (PL)
 • Členka redakčnej rady medzinárodného časopisu XLinguae (SR)

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách, medzinárodná spolupráca:

 • University Al Farádí, Alma-Ata, Kazachstan, september 2015, uzatvorenie zmluvy o spolupráci, prezentácia Univerzity na veľtrhu, prednášky o možnostiach štúdia na UCM
 • Valahian University, Targoviste, Rumunsko, 2015, medzinárodná konferencia a workshop
 • Demokratický zväz Čechov a Slovákov v Rumunsku, Nadlak, Rumunsko, 2015-doteraz, spolupráca, výskum, aktívna participácia na vedeckých podujatiach
 • Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, Nadlak, Rumunsko, 2015-doteraz, spolupráca, výskum, aktívna participácia na vedeckých podujatiach
 • MGOU, Moskva, jún 2016, pracovný pobyt, spolupráca, výmena študentov
 • Lipeck state technical University, Inštitút jazykov, Lipeck, Ruská Federácia, november 2016, zmluvy o spolupráci, výmena študentov
 • Sultan Quaboos University, Muscat, Omán, Filozofická fakulta, 2016, uzatvorenie zmluvy o spolupráci, možnosti spoločných výskumov a výmenných pobytov pre študentov, spoločný ŠP Blízkovýchodné štúdiá, medzinárodná konferencia
 • University of Toronto, Trinity College, Kanada, máj 2018, výskumný pobyt: Etnojazyková revitalizácia, komparatívny výskum
 • University of Toronto, Trinity College, Kanada, máj 2019, výskumný pobyt: etnojazyková revitalizácia
 • Belgorod State University, Belgorod, inštitút medzinárodných vzťahov, Ruská Federácia,  február, apríl 2018,  február, október 2019, prednáškový pobyt, zmluvy o spolupráci, Erasmus projekt
 • University of Ss. Cyril nad Methodius, Skopje, Macedónsko, Akadémia Vied Macedónsko, jún 2018, výskumný a pracovný pobyt,  zmluvy o spolupráci, Erasmus, spoločný projekt
 • University of Ottawa, Faculty of History, Kanada, apríl 2019, výskumný pobyt: Slováci v Kanade
 • Vancouver, Kanada, apríl 2019, komunita pri kostole sv. Cyrila a Metoda, výskumný pobyt: Slováci v Britskej Kolumbii
 • Sallahadin University, Erbil, Irak, Kurdistan, október 2019, prednáškový pobyt, uzatvorenie zmluvy o spolupráci na ŠP Blízkovýchodné štúdiá
 • FF UK Praha, október 2020, staff mobilita Erasmus
 • University of Dar es Salaam, Tanzánia, október 2021, mobilita v rámci projektu Erasmus K 107, účasť na medzinárodnej konferencii, rozšírenie spolupráce v oblasti výmeny študentov a vedeckovýskumenj činnost

Ocenenia:

 • cena syndikátu novinárov za najkrajšiu monografiu obce (2008)
 • cena Národopisnej spoločnosti Slovenska v kategórii najlepšie vedecké monografie monografie (2006, 2012, 2017)
 • cena Adama Prandu (najvyššie ocenenie Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV)  za najlepšie vedecké podujatie (2017)
 • zlatá medaila Univerzity sv. Cyrila a Metoda  (2017)
 • mimoriadna cena Univerzity sv. Cyrila  Metoda v Trnave- cenu  Jána Sambucusa za rozvoj Filozofickej fakulty UCM (2017)