Týždeň vedy a techniky FF

V rámci Týždňa vedy a techniky pripravuje Filozofická fakulta UCM tieto podujatia. 

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Názov podujatia: Zvýš si svoju hodnotu na trhu práce 
Termín a miesto: pondelok 7.11.2022, o 12:05 v miestnosti S 0.1 
Prednášajúca: Mgr. Andrea Kasanická Straková 
Charakteristika podujatia: 
Prednáška spojená s workshopom, na ktorom sa študenti dozvedia viac informácií o tom, ako im vzdelávanie môže pomôcť k lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce a k tomu, aby si sami mohli  vybrať zo škály pracovných ponúk tú najvhodnejšiu. 
 
Názov podujatia: Inakosť iránskej kultúry – spoločné podujatie Katedry anglistiky a amerikanistiky a Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií. 
Termín a miesto: utorok 8. 11. 2022 o 10:00 hod. (predpokladané trvanie 60 minút), miestnosť H1.8 
Moderátor: doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD. 
Prednášajúce:Mgr. Ivana Pondelíková, PhD. – odborná asistentka KAA, Mgr. Veronika Majdáková – doktorandka KEMŠ 
Charakteristika podujatia: Opis prednášky spojenej s workshopom: V prvej časti autorka Mgr. Ivana Pondelíková, PhD. predstaví svoju novú publikáciu „Inakosť iránskej kultúry cez prizmu orientalizmu v anglicky písanej literatúre“. Monografia si dala za cieľ zistiť, ako je iránska inakosť zobrazená v literárnych dielach a ako jej interpretácia autorom/prekladateľom ovplyvňuje vnímanie odlišnej kultúry. Empirický výskum sa neobmedzuje iba na literárno-kulturologickú analýzu zameranú na interkultúrne rozdiely, ale značnú pozornosť venuje aj transferu kultúrne-motivovaných výrazov do cieľového jazyka. Monografia, rovnako ako aj celé ohnisko jej výskumu, je širokospektrálna a interdisciplinárna. Skúmané literárne texty odohrávajúce sa v iránskom prostredí tvorí nezámerná tetralógia románov od troch autorov. 
 
V druhej časti doktorandka Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Mgr. Veronika Majdáková prednesie prezentáciu na tému „Perzský tanec“ s podtitulom „Umenie tanca veľkej kultúrnej oblasti Perzie (Irán, Tadžikistan, Afganistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Arménsko)“. Sprostredkuje perzský tanec ako ho poznáme v dvoch základných vetvách: klasický perzský tanec a folklórne tance z menovaných oblastí. Pre perzskú „klasiku“ je charakteristický výrazný pohyb hornej časti trupu, delikátne pohyby ramien a dlaní, výrazná mimika. Tanec je veľmi poetický a často znázorňuje výjavy z perzských básní. Miešajú sa v ňom vplyvy Indie, Číny, arabského, egyptského a tureckého tanca. Prednášajúca predstaví základnú techniku tohto tanca, význam jednotlivých prvkov, výraz. Nakoniec predvedie scénický tanec vzdávajúcim hold iránskym ženám. 
 
Názov podujatia: Preklad anglickej básnickej klasiky  
Termín a miesto: utorok, 8.11.2022, 11:30 v miestnosti H0.3 
Prednášajúci: prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., slovenský literárny vedec, prekladateľ, vysokoškolský pedagóg a prodekan Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý získal v roku 2020 prestížne spoločenské ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Publicistika a literatúra za historicky prvý preklad jedného z najvýznamnejších diel svetovej literatúry – biblického eposu Stratený raj z pera anglického barokového básnika Johna Miltona do slovenčiny.  
Charakteristika podujatia: 
Prednáška čerpá z dlhoročných vlastných skúseností pána profesora Andričíka z prekladania klasických anglických autorov (John Keats, William Blake, John Milton) a sústreďuje sa na najdôležitejšie problémy prekladu anglického viazaného verša do slovenčiny vyplývajúce z typologickej odlišnosti oboch jazykov. Súčasťou podujatia bude aj workshop, na ktorom si študenti budú môcť vyskúšať preklad vybranej ukážky. 
  
Názov prednášky: Vplyv kyberpriestoru na jazyk a komunikáciu
Termín a miesto: utorok 8.11.2022, 14:00 v miestnosti H1.6 
Prednášajúci: doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD. 
Cieľová skupina: študenti a pedagógovia VŠ a širšia verejnosť (nielen študenti anglistiky) 
Charakteristika podujatia: Prednáška sa zaoberá fenoménom „Industry4“ – štvrtej priemyselnej – digitálnej revolúcie na spôsoby komunikácie a vplyvom digitálnych komunikačných médií na jazyk a na zmeny v komunikačných stereotypoch. 
  
Názov prednášky: Literary Psychoanalysis for Beginners
Prednášajúci: doc. Pawel Jedrzejko, University of Silesia in Katowice, Poľsko. 
Termín a miesto: štvrtok 10.11., 14.00 hod. v miestnosti S0.1 
Charakteristika podujatia: Prednáška sa zaoberá zásadami Freudovej psychoanalýzy a ich aplikáciou a interpretáciou v literatúre (Bram Stoker's/Francis Ford Coppola's "Dracula" a Edgar Allan Poe's "The Tell-Tale-Heart"). 
 
Názov prednášky: Strojový preklad a činitele ovplyvňujúcu jeho kvalitu  
Termín a miesto: streda, 9.11.2022, od 15:30 do 16:30 v miestnosti S0.2 
Prednášajúca: doc. PhDr. Katarína Welnitzová, PhD. 
Charakteristika podujatia: 
Strojový preklad predstavuje v súčasnosti pomerne úspešnú pomôcku pri interkultúrnej komunikácii. Jeho úlohou je nielen spájať komunikantov, ale im pomáhať pri plnení svojich potrieb (napr. komunikácia s ľuďmi, ktorí nerozumejú jazyku; nákup cez Internet; rezervácia dovolenky). Hoci SP používajú hlavne bežní používatelia, postupne sa stáva aj prekladateľským nástrojom ľudských prekladateľov. Úlohou SP nie je nahradiť prekladateľa, no prispieť k úspešnému transferu medzi dvoma jazykmi. Mnohé prekladateľské agentúry dostávajú od svojich klientov zadania na vyhotovenie prekladu, ktorý by bol lacnejší, no popri tom stále zrozumiteľný a dostatočne kvalitný. A práve tu nachádza strojový preklad (aj s posteditáciou) svoje uplatnenie. Všetci používatelia strojového prekladu, vrátane zadávateľov a samotných agentúr, by si mali byť vedomí jeho výhod a nevýhod a zvážiť faktory, ktoré primárne ovplyvňujú jeho kvalitu. 

 

Katedra pedagogiky

Oddelenie francúzskeho jazyka a literatúry
 
Názov workshopu: Meranie budovania viacjazyčnej interkultúrnej kompetencie
Termín a miesto: 9.11., 12:00-13:30, miestnosť č. HS 04
Prednášajúca: doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. 
Obsah workshopu: Cieľom workshopu spojeného s prednáškou je predstaviť zainteresovaným jednotlivcom metódu merania progresu svojej viacjazyčnej interkultúrnej kompetencie, porovnať si svoje výsledky so susedom, s kamarátom, spolužiakom, kolegom, diskutovať o dosiahnutom skóre ako aj o dosahovaní mét v rámci tejto kompetencie. Metóda bola predstavená širokej verejnosti v roku 2017 na Európskej Noci výskumníkov v Bruseli.

 

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie

Jana Tomašovičová
Názov prednášky: Neurovylepšovanie v sociálno-etickom kontexte
Termín a miesto: utorok 8. 11. 2022, 12:00, miestnosť H 1.8
 
Tomáš Károly
Názov prednášky: Predpovedanie budúcnosti
Termín a miesto: štvrtok 10. 11. 2022, 10:15, miestnosť H 1.3
 
Tomáš Čana
Názov prednášky: Dôkaz existencie vonkajšieho sveta
Termín a miesto: štvrtok 10. 11. 2022, 13:00, miestnosť H 1.1

 

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Prechádzka po Trnave pre študentov a záujemcov s literárno-historickým výkladom: Keď Trnavou kráčali múzy
 • sprevádza PhDr. Marián Kamenčík, PhD.
 • stretnutie pred budovou fakulty v pondelok 7.11. o 15:30 
Prezentácia publikácie Mariána Kamenčíka a Dušana Teplana - Slovenský nadrealizmus v korešpondencii
 • streda 9.11. o 9:00
 • Univerzitná knižnica UCM

 

Katedra rusistiky

prof. Tatjana Stepaništševa, vedúca Katedry slavistiky Tartuskej univerzity
 • Názov prednášky: Ю.М. Лотман в Тартуском университете: 1950-е и начало 1960-х годов
 • Termín a miesto: 8. novembra o 10:15 v Akademickom klube (Z0.2)
 • Po prednáške bude priestor pre diskusiu pani profesorky so študentmi katedry.
Workshop študentov 3. ročníka - odbor Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Názov workshopu: Vynálezy, ktoré menia náš život. Krajina pôvodu: Rusko
 • Termín a miesto: 8. novembra o 11:20 v Akademickom klube (Z0.2) 
Študenti i členovia KRUS sa už tradične zúčastnia aj knižného veľtrhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe, ktorý bude prebiehať od 10. do 13. novembra 2022.

 

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií

5. slovensko-česká historickogeografická konferencia Matej Bel a jeho súčasníci: diela, texty a kontexty II
 • Organizátori: Univerzitné výskumné centrum Mateja Bela, Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave a Výzkumné centrum historické geografie, Historický ústav AV ČR, v. v. i. v Prahe
 • Termín: utorok 25.10. od  9.00 (prezentácia od 8.30) do cca 15:30
 • Miesto: miestnosť Z 03 (na prízemí), FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava
 • Zameranie a cieľ konferencie: Konferencia predstavuje jeden z výstupov projektu APVV, ktorého cieľom je štúdium a interpretácia Belovho diela Notitia Hungariae Novae historico-geographica (1735 – 1742). Historické topografie M. Bela o prírode, krajine, histórii a kultúrno-spoločenských fenoménoch stolíc v Uhorsku predstavujú zdroj informácií – a zároveň inšpiráciu pre bádateľov z rôznych odborov humanitnej, spoločenskej i prírodnej vedy.
 • Téma podujatia je identická ako v roku 2020: pohľad na historickogeografické a ďalšie (filologické, etnologické, kultúrnogeografické) aspekty diela M. Bela, jeho spolupracovníkov (súčasníkov) v Uhorsku, českých krajinách alebo v širšom zahraničí. Prednášajúci môžu prezentovať aj výsledky svojho bádania v iných oblastiach historickej geografie.
 • Odborný garant konferencie: prof. RNDr. Mgr. Peter Chrastina, PhD.


Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií

Prezentácia úspešnej a ocenenej publikácie Martiny Bocánovej a Martina Priečka - Trnavský Execír. Historická monografia mestskej štvrte
 • streda 9.11. o 13:00
 • Univerzitná knižnica UCM
Prednáška Štefana Ižáka - Slováci na Ukrajine
 • štvrtok 10.11. o 11.10
 • miestnosť HS.0.3
Participácia doktorandky Veroniky Majdákovej na prednáške Perzský tanec s podtitulom Umenie tanca veľkej kultúrnej oblasti Perzie (Irán, Tadžikistan, Afganistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Arménsko)
 • v spolupráci s Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF UCM
 • utorok 8.11.2022 o 10:00
 • miestnosť H.1.8