Ubytovacia komisia UCM

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
prorektor pre vzdelávanie UCM

PhDr. Marcel Behro
kvestor - podpredseda UK UCM

Mgr. Janka Gajdová
vedúca ŠD - tajomníčka UK UCM

PhDr. Ján Demčišák, PhD.
prodekan pre štúdium FF UCM

RNDr. Vanda Adamcová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie FPV UCM

Mgr. Juliana Mináriková, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FMK UCM

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.
prodekan pra výchovno-vzdelávaciu činnosť, rozvoj a doktorandské štúdium FSV UCM

PhDr. Jana Stanová
poverená prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FZV UCM

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.
zástupkyňa riaditeľa Inštitútu manažmentu pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy