UCM Green Mission

Základné informácie o projekte:
projekt bol spracovaný a predložený na základe Výzvy na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl v roku 2021 (https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-rozvojovych-projektov-verejnych-vysokych-skol-v-roku-2021/) zverejnenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Názov projektu: UCM Green Mission
ID projektu: 010UCM-2-1-2021
Téma číslo: 6
Tematická oblasť: Koncept Zelenej univerzity
Dátum predloženia projektu: 12.08.2021
Typ žiadosti:  individuálna žiadosť
Hlavný riešiteľ, kontaktná osoba: Ing. Viera Polášová
Výška žiadanej dotácie: 838 660,64 EUR
Výška poskytnutej dotácie: 248 586,00 EUR
Termín realizácie aktivít: 2022

Ciele projektu: 

  1. zníženie energetickej náročnosti budov,
  2. vytvorenie zelených zón na akademickej pôde a zelená prevádzka,
  3. vzdelávanie a kreativita študentov v oblasti ochrany životného prostredia a "zelených technológií";

UCM v Trnave sa snaží posilňovať environmentálne povedomie zamestnancov a študentov rôznymi cestami, napríklad aj získaním a realizáciou aktivít projektu s tematikou zelená univerzita – UCM Green Mission.

V rámci projektu tieto svoje snahy akceleruje a pretaví do konkrétnych činností so znakmi ekologických a úsporných riešení, ktoré budú postupne v rámci realizácie projektu uskutočňované.

Konkrétne aktivity v rámci projektu:

  • komplexná rekonštrukcia výmenníkovej stanice v objekte univerzity na Nám. J. Herdu 2 v Trnave,
  • výmena žiarivkového osvetlenia za LED, teda postupná, priebežná výmena zastaraných klasických trubíc - „neóniek“ za úsporné LED svietidlá, prípadne svietidlá s integrovanými LED čipmi,
  • výmena výťahov v budove na Hajdóczyho ul.- komplexná výmena zastaraných výťahov za nízkoenergetické, s garanciou nižšej spotreby elektrickej energie a s ďalšími komponentami súladnými s nízkoenergetickým predpisom VDI 4707, ako je LED osvetlenie či úsporný režim riadiaceho rozvádzača, ktorý zabezpečuje bezporuchový chod výťahu. Zosúladené s energetickou triedou A. Taktiež zabezpečenie dostupnosti poschodí osobám so zdravotným znevýhodnením.

Zodpovedná: Ing. Viera Polášová