Všeobecné informácie

 • Program Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu
 • Program okrem iného umožňuje zahraničnú mobilitu vysokoškolských študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov vysokoškolských inštitúcii
 • Cieľom programu v oblasti vysokého školstva je podporovať vzájomnú spoluprácu v európskom aj mimoeurópskom priestore, zvyšovať úroveň transparentnosti a zlučiteľnosti kvalifikácii vysokoškolského vzdelávania v Európe, skvalitňovať jazykovú výuku a prispievať k zvyšovaniu kvality európskeho vzdelávacieho systému
 • Základnou podmienkou pre zapojenie sa vysokoškolskej inštitúcie do programu je pridelenie Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) a následné pridelenie ID kódu
 • Erasmus ID kód Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je SK TRNAVA02
 • Študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ KA103 sa môžu realizovať v nasledovných krajinách:
  • 28 členských štátov EÚ (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, (Slovensko), Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia)
  • krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko)
  • Turecko, Macedónsko
  • mobilita do Švajčiarska prostredníctvom programu Erasmus+ KA103 nie je možná
 • Zoznam partnerských inštitúcií UCM (Erasmus+ bilaterálne zmluvy) nájdete TU.