Významné projekty

Projekt APVV 0379-12
Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka, kde zodpovedným riešiteľom bol prof. RNDr. P. Sýkora, PhD. Bol vyhodnotený ako excelentný projekt.

Interreg SK-CZ
Názov projektu: Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování
Číslo projektu: 304011C840
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
Riešiteľský tím: Mgr. Peter Fraňo, PhD., PhDr.. Jozef Lenč, PhD., Mgr. Lukáš Labuda, Silvia Haladová, doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., doc. PhDr. Terézia Palovičová, Dr.Sc., PhDr. Martina Bocánová, PhD., PhDr. Martin Priečko, PhD., Mgr. Ivan Albert Petranský, PhD.
Vedúci partner: Masarykova univerzita

Projekt APVV-15-0360
Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov
Zodpovedný riešiteľ: prof PhDr. Leoš Šatava, CSc.

International Scientific Research Project
Ethico-axiological Contexts of Culture in Contemporary Society
002/2018/UCM
CRZ ID: #3279865
(2017 – 2019)
Contact person at the Sociedad Hispánica de Amigos de Kierkegaard (S.H.A.K.), prof. Dr. J. Garcia Martin, PhD. , Málaga, Spain, Department of Sociology, Faculty of Political Sciences and Sociology, Universidad de Granada, Spain
The project is managed by Faculty of Arts, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Zodpovední riešitelia za UCM : prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. a PhDr. Martina Pavlíková, PhD.

Medzinárodný projekt: Portugalsko-Slovensko-Poľsko-Česká republika
Názov projektu: Hybrid Stories in Adult Education
Zodpovedný riešiteľ za FF UCM: PhDr. Andrea Baranovská, PhD.
Riešiteľský tím za FF UCM: PhDr. Andrea Baranovská, PhD., PhDr. Dominika Doktorová, PhD.

Projekt APVV – 0379-12
Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Riešiteľské pracovisko: Katedra filozofie FF UCM
Spoluriešiteľská organizácia: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave
Bol vyhodnotený ako excelentný projekt.

Projekt EÚ COST Action IS1201
Číslo projektu: IS1201
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. – člen medzinárodného riadiaceho výboru (management committee) za Slovensko.
Charakteristika projektu: Cieľom projektu je zlepšiť rozhodovanie v etických otázkach, ktoré vyvstávajú v súvislosti s prírodnými alebo človekom zavinenými katastrofami. Do projektu je zapojených 26 európskych krajín.

Európsky sociálny fond
Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave
Číslo projektu: ESF 26110230104
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
Riešiteľské pracovisko: Katedra pedagogiky, Katedra germanistiky, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave

Európsky sociálny fond
Skvalitnenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka a slovenskej literatúry na ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín pomocou metód výučby cudzích jazykov na FF UCM v Trnave
Číslo projektu: ESF: 26110230098
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jana Píšová, PhD.
Riešiteľské pracovisko: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Katedra pedagogiky

MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement)
Číslo projektu: FP 7 (THEME [SSH-2010-5.1-1], Grant agreement no: 266831
Koordinátor: Warwick University z Veľkej Británie
Riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
Projekt MYPLACE bol v roku 2011 vyhodnotený ako najlepšie spracovaná FP 7 žiadosť v rámci humanitných vied.

Európsky sociálny fond
Aplikovaná etika pre vedomostnú spoločnosť
Číslo projektu: ESF – NFP26110230002
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Matúš Porubjak, PhD.
Riešiteľské pracovisko: Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
Charakteristika projektu: Projekt reaguje na zanedbávanie etickej dimenzie rozvoja vedomostnej spoločnosti. Cieľom je vytvoriť nový vzdelávací program s využitím najnovších didaktických metód e-learningového vzdelávania a najnovších vedeckých poznatkov.

PROPEUR – Regulácia vlastníctva v európskej vede, etike a legislatíve
Číslo projektu: 6RP/SAS6-CT-2003-510239
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Koordinátor: Dr. Heather Widdows – Centre for the Study of Global Ethics, University of Birmingham in UK.

Grantový projekt Excelence ČAV
Názov projektu: The Historical Geography Research Centre
Identifikační kód projektu: P410/12/G113
Spoluriešiteľ v projekte: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.