Výzva na podávanie prihlášok do Zoznamu posudzovateľov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality

Univerzita sv. Cyrila a Metoda zverejňuje výzvu na podávanie prihlášok do Zoznamu posudzovateľov Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM v Trnave. Univerzita sv. Cyrila a Metoda (ďalej len „UCM“) žiada uchádzačov, ktorí majú záujem stať sa posudzovateľmi Rady pre vnútorné hodnotenie kvality (ďalej len „RVHK“) a spĺňajú nižšie uvedené požiadavky na zápis do zoznamu posudzovateľov RVHK, aby zaslali prihlášku prostredníctvom predmetného online formulára, poštou alebo emailom.

Prihlášky na zápis do zoznamu posudzovateľov budú vyhodnocované RVHK a o zaradení do zoznamu posudzovateľov rozhodne RVHK. Následne bude uchádzačom zaslané oznámenie.
UCM si prostredníctvom tejto výzvy dovoľuje prednostne osloviť uchádzačov (posudzovateľov) z radov odborníkov z praxe, odborníkov na systémy kvality vysokoškolského vzdelávania, odborníkov zo zahraničia a vysokoškolských učiteľov vo vybraných študijných odboroch uvedených nižšie.

Požiadavky na zápis do zoznamu posudzovateľov
Do zoznamu posudzovateľov v rámci tejto výzvy je možné zaradiť osobu, ktorá spĺňa aspoň jednu z uvedených minimálnych požiadaviek:

1 . uchádzači z radov odborníkov z praxe a odborníkov na systémy kvality vysokoškolského vzdelávania

  • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a je významným odborníkom z hospodárskej alebo spoločenskej praxe, alebo
  • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má počas obdobia predchádzajúcich 10 rokov preukázateľné skúsenosti s tvorbou, rozvojom a zavádzaním systémov kvality vysokoškolského vzdelávania alebo systémov kvality v inštitúciách svojou veľkosťou a komplexnosťou podobných vysokým školám.

2. odborníci zo zahraničia

  • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a pôsobil počas obdobia predchádzajúcich 10 rokov aspoň 3 roky vo funkcii profesora alebo docenta alebo v inej obdobnej funkcii na vysokej škole v zahraničí, alebo
  • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a pôsobil počas obdobia predchádzajúcich 10 rokov aspoň 3 roky vo funkcii výskumného pracovníka vo výskumnej inštitúcii inej ako vysoká škola v zahraničí, alebo
  • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má počas obdobia predchádzajúcich 10 rokov preukázateľné skúsenosti s tvorbou, rozvojom a zavádzaním systémov kvality vysokoškolského vzdelávania alebo systémov kvality v inštitúciách svojou veľkosťou a komplexnosťou podobných vysokým školám, alebo
  • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a pôsobil počas obdobia predchádzajúcich 10 rokov aspoň 3 roky v oblasti umenia a jeho umelecká činnosť má preukázateľnú kvalitu a akceptáciu medzinárodného dosahu.
  • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a  je významným odborníkom z hospodárskej alebo spoločenskej praxe.

3. vysokoškolskí učitelia pôsobiaci v SR

(prednostne v študijných odboroch mediálne a komunikačné štúdiá, biológia, biotechnológie, ekologické a enviromentálne vedy, filológia, filozofia, historické vedy, chémia,  informatika, politické vedy, psychológia, učiteľstvo a pedagogické vedy, sociálna práca, zdravotnícke vedy, ekonómia a manažment)

  • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a pôsobil počas obdobia predchádzajúcich 10 rokov aspoň 3 roky vo funkcii docenta alebo profesora na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo
  • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a priznaný vedecký kvalifikačný stupeň I alebo IIa a pôsobil počas obdobia predchádzajúcich 10 rokov aspoň 3 roky ako vedecký pracovník vo výskumnej inštitúcii alebo na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo
  • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a pôsobil počas obdobia predchádzajúcich 10 rokov aspoň 3 roky v oblasti umenia a jej umelecká činnosť má preukázateľnú kvalitu a akceptáciu medzinárodného dosahu.

4. zamestnávatelia

5. absolventi UCM pôsobiaci v odbore

6. študenti vysokých škôl.

Na zápis do zoznamu posudzovateľov RVHK na UCM nie je právny nárok. Postup a kritériá definujú Zásady vytvárania zoznamu posudzovateľov a dočasných pracovných skupín pri RVHK na UCM.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: tajomnikRVHKjohn(zav.)doeucm.sk