Základné informácie o UCM

Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Dátum založenia: 1. august 1997 zákonom č. 201/1997 Z.z.

Rektorka
prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
E-mail: rektorjohn(zav.)doeucm.sk
Telefón: 033 5565 130

Štatutárna zástupkyňa rektorky a prorektorka pre vedu a výskum
prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
E-mail: ildiko.matusikovajohn(zav.)doeucm.sk
Telefón: 033 5565 133

Adresa: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Poloha: GPS: 48°22'59.8"N, 17°35'19.8"E

Budovy:
Mapa budov
Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577 / orient. č. 2
Trnava, Bučianska - súp. č. 8173 / orient. č. 4/A
Trnava, Hajdóczyho súp. č. 6768 / orient. č. 1
Trnava, Skladová - súp. č. 693 / orient. č. 4
Trnava, V jame - súp. č. 7148 / orient. č. 3
Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6
Piešťany, Rázusova - súp. č. 1699 / orient. č. 14

Základný kontakt:
Informátor: infojohn(zav.)doeucm.sk
Telefón (vrátnica): 033 5565 111

Fakturačné údaje:
IČO: 36078913
DIČ: 2021385861
IČ DPH: SK 2021385861
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK15 8180 0000 0070 0007 1935
SWIFT: SPSRSKBA
Zapísaná v registri organizácii vedenej Štatistickým úradom SR
Podnikateľská činnosť zapísaná v ŽR SR OÚ Trnava ČRZ: 250-22936

Základné štatistické údaje (2022):

 • 5 520 - počet študentiek/študentov (142 PhD. stupeň štúdia, 1 433 Mgr. stupeň štúdia, 3 945 Bc. stupeň štúdia)
 • 306 - počet zahraničných študentiek a študentov
 • 20 - krajín sveta, z ktorých u nás študujú zahraničné študentky a študenti
 • 1 304 - počet absolventiek a absolventov - za rok 2022
 • 29 789 - počet absolventiek/absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia - celkom (333 PhD. stupeň štúdia, 11 885 Mgr. stupeň štúdia, 17 571 Bc. stupeň štúdia)
 • 4 194 - počet podaných prihlášok na štúdium na univerzitu
 • 146 - počet poskytovaných akreditovaných študijných programov celkom (Filozofická fakulta - 67, Fakulta masmediálnej komunikácie - 27, Fakulta sociálnych vied - 20, Fakulta prírodných vied - 22, Fakulta zdravotníckych vied - 8, Inštitút manažmentu – 2)
 • 9 - akreditovaných študijných programov v cudzom jazyku
 • 5 - počet priznaných práv uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenovanie za profesorov
 • 130 - študentiek/študentov vyslaných na mobility do zahraničia
 • 6 - podporných centier pre študentky/študentov
 • 486 - zamestnankýň a zamestnancov univerzity
 • 48 - profesoriek/profesorov a docentiek/docentov s DrSc.
 • 135 - akademických mobilít vysokoškolských učiteliek/učiteľov a výskumných zamestnankýň/zamestnancov UCM
 • 330 - počet študentiek a študentov kurzov ďalšieho vzdelávania (vrátane Univerzity tretieho veku)
 • 160 - počet absolventiek a absolventov kurzov ďalšieho vzdelávania (vrátane Univerzity tretieho veku)
 • 105 486 – počet položiek v knižničnom fonde UCM
 • 55 - počet periodík vo fonde UCM
 • 20 - počet vydávaných časopisov (periodík)
 • 134 – počet riešených a ukončených projektov za rok 2022 (podľa portálu VV)