Základné informácie o UCM

Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Dátum založenia: 1. august 1997 zákonom č. 201/1997 Z.z.

Rektorka
prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
E-mail: rektorjohn(zav.)doeucm.sk
Telefón: 033 5565 130

Štatutárna zástupkyňa rektorky a prorektorka pre vedu a výskum
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
E-mail: ildiko.matusikovajohn(zav.)doeucm.sk
Telefón: 033 5565 133

Adresa: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Poloha: GPS: 48°22'59.8"N, 17°35'19.8"E

Budovy:
Mapa budov
Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577 / orient. č. 2
Trnava, Bučianska - súp. č. 8173 / orient. č. 4/A
Trnava, Hajdóczyho súp. č. 6768 / orient. č. 1
Trnava, Skladová - súp. č. 693 / orient. č. 4
Trnava, V jame - súp. č. 7148 / orient. č. 3
Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6
Piešťany, Rázusova - súp. č. 1699 / orient. č. 14

Základný kontakt:
Informátor: infojohn(zav.)doeucm.sk
Telefón (vrátnica): 033 5565 111

Fakturačné údaje:
IČO: 36078913
DIČ: 2021385861
IČ DPH: SK 2021385861
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK15 8180 0000 0070 0007 1935
SWIFT: SPSRSKBA
Zapísaná v registri organizácii vedenej Štatistickým úradom SR
Podnikateľská činnosť zapísaná v ŽR SR OÚ Trnava ČRZ: 250-22936

počet študentov k 31.10.2022: 5520
počet poskytovaných študijných programov k 31.12.2022:  146
počet absolventov k 31.12.2022: 29 793 vo všetkých troch stupňoch
Počet priznaných práv uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenovanie za profesorov k 31.12.2022: 5